Krátko

Fraktál 3

Fraktál 3

Newtonova metóda zisťovania koreňov rovnice vytvára fraktály, ak je premenná v rovnici komplexné číslo.

Riešenie

Jos Leys našiel spôsob, ako ukázať tieto fraktály v 3D.