Podrobne

Jeden je rovnaký ako mínus jeden

Jeden je rovnaký ako mínus jeden

Ďalej vám ukážeme, že 1 = -1:

Začneme z nasledujúcej rovnice, ktorá je pravdivá: -1 = -1

Premieňame ju na zlomky:

Ak použijeme druhú odmocninu na obidve strany rovnice, máme:

Čo zodpovedá:

Vieme kde ja Je to imaginárne číslo, a preto rovnica vyzerá takto:

Ak teraz odstránime zlomky, máme nasledujúce:

A pretože vieme čo a čo

Nechali sme to: 1 = -1

Quod erat demonstrrandum

Riešenie

Problém je v tom, že korene sa nedajú rozdeliť, pokiaľ ide o záporné čísla, a nie je možné zjednodušiť koreň so štvorcom, keď je číslo záporné. Rozsiahlejšiu definíciu nájdete na Wikipédii.