Informácie

Manipulácia s ťažkosťami pri odhadovaní korelácie

Manipulácia s ťažkosťami pri odhadovaní korelácie

Snažím sa generovať korelácie medzi náhodnými premennými (dvojrozmernými) s definovaným lineárnym vzťahom (v zmysle $ r $), ale s inými vizuálnymi vzormi pri vykreslení. Snažím sa vytvoriť úlohu „hádajte koreláciu“, kde môžem systematicky manipulovať s ťažkosťami pozorovateľa uhádnuť lineárny vzťah.

To, čo robím teraz, je dané koreláciou $ r $ vygenerujem prvú a druhú hodnotu $ X_1 $ a $ X_2 $ so vzorkami $ n $ zo štandardnej normálnej distribúcie. Potom odtiaľ urobím $ X_3 $ lineárnou kombináciou dvoch $ X_3 = r X_1 + sqrt {1-r^2} , X_2 $

Potom: $ Y_1 = mu_1 + sigma_1 X_1, quad Y_2 = mu_2 + sigma_2 X_3 $

A teraz $ Y_1 $ a $ Y_2 $ majú koreláciu $ r $.

Za manipuláciu s ťažkosťami, s ktorými sa hrám s parametrami distribúcie a $ n $, však nie som spokojný s výsledkami.

Máte nápad, ako systematicky zvyšovať náročnosť úlohy? (t.j. napríklad pridanie odľahlých hodnôt, atď.).

Poznámka: Obtiažnosť je skôr otázkou kognitívnej/psychológie než štatistickou. Mám v úmysle empiricky otestovať pojem obtiažnosti (t. J. Pri konkrétnych kombináciách parametrov majú ľudia tendenciu robiť to horšie). Cieľom je vygenerovať grafy s rôznymi parametrami pre danú hodnotu korelácie (t.j. zmena počtu bodov, rozptylu, odľahlej hodnoty, funkčnej formy? Atď.). Aké sú parametre a akým systematickým spôsobom by sa s nimi dalo manipulovať.


Pravdepodobne budete musieť vykonať pilotné testovanie, aby ste zistili obtiažnosť danej korelačnej úlohy.

Z pilotného testovania by ste potrebovali kvantifikovať náročnosť úlohy. Jednou z možností by bol priemerný nesúlad medzi skutočnou a predpovedanou koreláciou. Existovali by však aj ďalšie metriky stupňa chyby a náročnosti.

Predpokladal by som, že najľahšie odhadnutými koreláciami na základe bodových grafov by boli silné lineárne vzťahy zahŕňajúce dvojrozmerné normálne distribúcie a množstvo údajov (napr. N> 1 000).

Existuje množstvo vecí, ktoré by ste mohli vyskúšať, aby ste si úlohu sťažili. Tu mi napadá toto:

  • Odľahlé hodnoty (odľahlé hodnoty, ktoré zvyšujú koreláciu, a odľahlé hodnoty, ktoré znižujú korelácie); meniť počet odľahlých hodnôt v konkrétnom regióne; kombinovať odľahlé hodnoty, ktoré zvyšujú a znižujú koreláciu; urobte extrémne hodnoty ešte extrémnejšími
  • Nelineárne vzťahy (napr. Zmesi lineárnych a iných funkcií, ako sú kvadratické, cyklické, krokové; mocenské funkcie, logistické funkcie, kruhové atď.)
  • bimodálne distribúcie na jednu alebo obe premenné
  • Vysoko skreslené distribúcie pre jednu alebo obe premenné
  • Menej dátových bodov
  • údaje, ktoré poskytujú korelácie len o málo nad alebo pod nulou
  • kde existuje funkcia ako kvadratická, urobte x závislé skôr od y ako y závislé od x.

Všeobecnejšie si myslím, že relevantné budú aj postupy a efekty spätnej väzby. To znamená, že môže byť relevantné zistiť, či rozdiely v ťažkostiach u nováčikov tiež zodpovedajú relatívnym rozdielom v ťažkostiach u účastníkov, ktorí boli vystavení celému radu položiek, ktoré ste vygenerovali.


Štúdia 1A: Súbor abstraktných myšlienok znižuje ťažkosti

Na testovanie hypotézy 1a sme manipulovali s psychologickou vzdialenosťou pomocou abstraktných a konkrétnych myšlienkových zostáv pomocou postupu generovania slov, ktorý popularizoval Fujita a kol. (2006). Vychádzajúc z existujúceho výskumu, ktorý ukazuje, že konštruktívna úroveň funguje na úrovni súboru myšlienok (Trope a Liberman 2010 Tsai a McGill 2011 Tsai a Thomas 2011), predpokladáme, že abstraktný konštruktívny súbor myšlienok, keď je aktivovaný v jednej situácii, môže ovplyvniť hodnotenie náročnosť úlohy v následnom, nesúvisiacom kontexte. Testovali sme tiež hypotézu 2 manipuláciou so zložitosťou stimulov. Okrem toho sme testovali hypotézy 3a a 3b meraním individuálnych rozdielov v úzkosti z úlohy (t. J. Úzkosti z vyslovujúcej sa úlohy) a v našich analýzach sme ju považovali za tretiu nezávislú premennú. Predpovedali sme, že komplexnosť úloh a úzkosť z úloh interaktívne zvýšia ťažkosti s výslovnosťou a že psychologické dištancovanie tento účinok zmierni.

Nakoniec sme vylúčili úsilie ako alternatívne vysvetlenie meraním času odozvy. Dalo by sa tvrdiť, že navrhovaný účinok zmiernenia obtiažnosti je spôsobený nižším úsilím vynaloženým počas úsudku, keď sa úlohy úsudku cítia vzdialené. Ak je to tak, aktivácia abstraktného súboru myšlienok by mala skrátiť čas strávený vykonávaním úlohy. Ak však aktivácia konštruktívnej sady myšlienok nezmení úsilie, potom by sme nemali pozorovať žiadny rozdiel v čase odozvy.

Metóda

Účastníci, návrh, stimuly a postup

Na tejto počítačovej štúdii sa zúčastnili študenti z Cornell University (N. = 104) a získal 5 dolárov. Štúdia použila 2 (konštruktívny súbor myšlienok: abstraktný vs. konkrétny) × 3 (komplexnosť stimulov: komplexné neslovné slová, jednoduché neslovné slová, jednoduché slová) × 12 (replikáty) zmiešaný faktoriálny dizajn so zložitosťou stimulov a replikáciami ako faktory medzi subjektmi a konštruktívne myslenie ako medzipredmetový faktor. Okrem toho sme ako spojitú premennú merali individuálne rozdiely v úzkosti z úloh. Táto štúdia pozostávala z dvoch zdanlivo nesúvisiacich úloh-úlohy generovania slov a úlohy výslovnosti. Prvá úloha slúžila na aktiváciu konštruktívneho súboru myšlienok a druhá bola hlavným testom, v ktorom sme merali vplyv konštruktívneho myslenia na hodnotenie náročnosti úlohy. Účastníci boli náhodne zaradení buď do abstraktnej, alebo konkrétnej konštruktívnej podmienky myslenia.

Úloha generovania slov

Na manipuláciu s psychologickou vzdialenosťou sme použili úlohu generovania slov, ktorá sa úspešne používa na vyvolanie abstraktnej a konkrétnej konštruktivity (Fujita et al. 2006). Účastníci si na obrazovke počítača naraz prezerali 39 slov, napríklad „Soda“, „Počítač“, „Noviny“ a „Profesor“. Pri každom cieľovom slove museli účastníci vymyslieť súvisiace slovo a zadať ho do otvoreného poľa odpovede pomocou klávesnice. Tí, ktorí boli zaradení do abstraktnej podmienky, dostali pokyn, aby pre každé slovo vygenerovali označenie nadradenej kategórie zodpovedaním otázky: „_________ je príklad čoho?“ Tí, ktorí boli v konkrétnom stave, dostali pokyn, aby pre každé slovo vygenerovali podradený vzor tým, že odpovedali na otázku „Príklad __________ je čo?“ Po dokončení tejto úlohy sa účastníkom poďakovalo a požiadali ich, aby pristúpili k hlavnému testu, k úlohe výslovnosti.

Úloha výslovnosti

V hlavnom teste mali účastníci vysloviť 36 reťazcov písmen a ohodnotiť náročnosť ich vyslovovania. Medzi podnety bolo 12 ortograficky nepravidelných (zložitých) neslovných slov, ktoré sa ťažko vyslovujú (napr. Meunstah), 12 ortograficky pravidelných (jednoduchých) neslovných slov, ktoré sa ľahko vyslovujú (napr. Veta), a 12 normálnych (jednoduchých) slov, ktoré sa dajú ľahko vysloviť vyslovovať (napr. stanica). Podnety použité v úlohe, upravené podľa Whittlesea a Williamsa (2000), sú uvedené v prílohe.

Účastníkom bol ukázaný jeden stimul naraz. Podnety boli prezentované v náhodnom poradí určenom počítačovým programom. Pri každom podnete sme účastníkov požiadali, aby ho nahlas čítali jemným tónom a potom oznámili pocit ťažkosti, ktorý pri vyslovovaní zažívali. Každý účastník mal počas štúdie slúchadlá, aby nedošlo k vyrušeniu, keď ostatní účastníci čítajú slová nahlas. Každý stimul bol zobrazený v strede obrazovky a pod ním bola 7-bodová neoznačená stupnica ukotvená na „ťažké“ úplne vľavo a „ľahké“ úplne vpravo. Odpovede boli kódované ako –3 a 3 pre „ťažké“ a „ľahké“. Počítač nenápadne zaznamenal čas odozvy na každý podnet.

Úzkosť úlohy

Jednotlivé rozdiely v dispozičnej úzkosti súvisiacej s úlohou výslovnosti písmena sme následne zmerali. Na 7-bodovej neoznačenej stupnici účastníci uviedli, do akej miery súhlasia s dvoma tvrdeniami: „Cítim sa„ znepokojený “[alebo„ nervózny “z druhého vyhlásenia] z hlasného čítania neznámych slov na verejnom mieste” (ľavá kotva: rozhodne nesúhlasím pravá kotva: rozhodne súhlasím). Aby sme zaistili, že opatrenia účinne zachytia ich úzkosť z dispozičných úloh, povedali sme účastníkom, že niektorí ľudia sa cítia veľmi príjemne pri vyslovovaní neznámych slov na verejnosti, zatiaľ čo iní sú pri tom menej pohodlní.

Výsledky

Kontrola manipulácie: Súbor abstraktných myšlienok

Dvaja sudcovia, ktorí nevedeli o stave, analyzovali úroveň konštruktivity každého účastníka na základe abstraktnosti ich odpovedí v úlohe generovania slov (údaje boli kódované ako 1 pre abstraktné reakcie a –1 pre konkrétne reakcie). Hodnotenia týchto dvoch sudcov boli vysoko korelované (r =.99, p & lt..01) a boli spriemerované, aby vytvorili jeden index abstraktnosti. Ako sa očakávalo, reakcie účastníkov, ktorí generovali štítky kategórií, boli výrazne abstraktnejšie ako reakcie z ukážkového stavu (Mabstraktné = 36,6 vs. Mbetón = −35.1 F(1, 102) = 2,004.9, p & lt..01).

Opatrenie individuálneho rozdielu: Úzkosť

Dve položky merajúce individuálne rozdiely v úzkosti z úloh boli v korelácii (r = 0.77, p & lt..01) a boli zhrnuté do agregovaného indexu úzkosti z úloh. Ako sa dalo očakávať, naša konštruktívna manipulácia s nastavením mysle neovplyvnila jednotlivé rozdiely v úzkosti z úloh (F & lt. 1).

Obtiažne hodnotenie

Hodnotenie obtiažnosti bolo podrobené zmiešanej faktoriálnej analýze so zložitosťou stimulov (komplexné neslovné slová, jednoduché neslovné slová, jednoduché slová) a replikáty (12 úrovní) ako medziodborové faktory, konštruktívne myslenie (abstraktné vs. konkrétne) ako medzipredmetový faktor. , a úzkosť z úlohy ako spojitá premenná. Táto a všetky ostatné zmiešané faktoriálne analýzy uvedené v tomto článku boli vykonané pomocou PROC MIXED v SAS. Hlavný účinok komplexnosti stimulov bol významný (F(2, 204) = 379.3, p & lt..01). Účastníci hodnotili zložité nešifrované slová ako ťažšie vysloviteľné (M = −1,18) ako jednoduché neslová (M = 1,51) a jednoduché slová (M = 2,49), čo potvrdzuje, že naša manipulácia so zložitosťou bola úspešná. Okrem toho obojsmerná interakcia medzi komplexnosťou stimulov a úzkosťou z úloh (F(2, 3,500) = 8.68, p & lt..01) bol významný, čo naznačuje, že úzkosť z úlohy zosilňovala účinok komplexnosti stimulov. Najdôležitejšie je, že trojsmerná interakcia medzi komplexnosťou stimulov, úzkosťou z úloh a konštruktívnym nastavením mysle bola významná (F(2, 3,500) = 4.44, p = 0,01). Tieto efekty sa medzi replikami nelíšili (všetky F & lt. 1).

Ďalej sme skúmali, či abstraktné konštruktívne znižujú účinok komplexnosti stimulov. Tabuľka 1 (horný panel) zobrazuje priemerné hodnoty hodnotení obtiažnosti pre tri úrovne zložitosti stimulov naprieč abstraktnými a konkrétnymi súbormi myšlienok. Jednoduché kontrasty odhalili, že výsledky sú v súlade s našimi hypotézami. Účastníci abstraktného stavu hodnotili komplexné neslová ako menej náročné na vyslovenie ako účastníci v konkrétnom stave (Mabstraktné = −,99 vs. Mbetón = −1.37 F(1, 204) = 7.55, p & lt..01). Tento výsledok podporuje našu hypotézu, že abstraktná konštrukcia znižuje náročnosť úlohy (hypotéza 1a). Konštruktívna manipulácia s nastavením mysle okrem toho neovplyvnila hodnotenie náročnosti jednoduchých neslov alebo jednoduchých slov (oboch F & lt. 1). Výsledky teda vylúčili škálovanie a poskytli podporu hypotéze 2, že abstraktný konštruktívny súbor mysle je dôležitý iba vtedy, keď podnety vyvolávajú pocit ťažkosti.

Súbor abstraktných myšlienok (štúdia 1A) a telesná vzdialenosť (štúdia 1B) majú podobné účinky na hodnotenie obtiažnosti úlohy.

Súbor abstraktných myšlienok (štúdia 1A) a telesná vzdialenosť (štúdia 1B) majú podobné účinky na hodnotenie obtiažnosti úlohy.

Potom sme testovali, či abstraktné konštruktívne znižujú účinok úzkosti z úloh. Pretože úzkosť z úloh je spojitá premenná, skúmali sme jednoduché svahy úzkosti z úloh za rôznych podmienok (Aiken a West 1991). Regresná analýza opakovaných opatrení odhalila, že podľa očakávaní úzkosť z úloh neovplyvnila hodnotenie náročnosti jednoduchých podnetov v abstraktných a konkrétnych podmienkach nastavených mysľou (obe p > 25). Pri komplexných podnetoch sme však pozorovali, že úzkosť z úlohy zosilňuje pocit ťažkosti v konkrétnom stave, ale že tento účinok je v abstraktných podmienkach eliminovaný. Najmä za podmienky konkrétneho súboru myšlienok bola úzkosť z úloh významným prediktorom náročnosti úlohy (β = −17, p = .03) Znak koeficientu naznačuje, že úzkosť z úloh zvýšila obtiažnosť pri komplexných podnetoch. (Všimnite si, že nižšie hodnotenia naznačujú väčšiu obtiažnosť.) Avšak pod podmienkou abstraktného nastavenia mysle nebol sklon k úzkosti z úloh významný (β = 0,01, p & gt.94). Obrázok 1 graficky zobrazuje, ako úzkosť z úloh odlišne zmenila hodnotenie obtiažnosti komplexných podnetov za abstraktných a konkrétnych podmienok nastavených mysľou. Na potvrdenie našej interpretácie výsledkov regresie sme dichotomizovali úzkosť z úlohy pomocou mediánu rozdelenia. Výsledný vzorec priemerov bol v súlade s našou interpretáciou výsledkov regresie. Úzkosť z úlohy zvýšila obtiažnosť vyslovovania komplexných podnetov v konkrétnom nastavení mysle (nízka úzkosť: M = −1,08 vysoká úzkosť: M = -1,63), ale nie v abstraktnom myslení (nízka úzkosť: M = −,98 vysoká úzkosť: M = -1,00). Hypotézy 3a a 3b sú teda podporované.

Štúdia 1A: Abstraktná konštruktíva znížila pocit obtiaží spôsobených úzkosťou z úlohy

Poznámka: Hodnotenie obtiažnosti bolo merané na 7-bodovej neoznačenej stupnici ukotvenej na „ťažké“ úplne vľavo a „ľahké“ úplne vpravo. Odpovede boli kódované ako –3 a 3 pre „ťažké“ a „ľahké“. Vyššie skóre znamená menšiu obtiažnosť.

Štúdia 1A: Abstraktná konštruktíva znížila pocit obtiaží spôsobených úzkosťou z úlohy

Poznámka: Hodnotenie obtiažnosti bolo merané na 7-bodovej neoznačenej stupnici ukotvenej na „ťažké“ úplne vľavo a „ľahké“ úplne vpravo. Odpovede boli kódované ako −3 a 3 pre „ťažké“ a „ľahké“. Vyššie skóre znamená menšiu obtiažnosť.

Kontrola zámeny: Čas odozvy

Analýza logaritmickej transformácie reakčných časov, skrátená o tri štandardné odchýlky od priemeru, ukázala, že významný bol iba hlavný účinok komplexnosti stimulu (F(2, 204) = 3.70, p = .02). Účastníci si našli viac času na zložité neslová (M = 552 milisekúnd) ako pre jednoduché neslová (M = 540 milisekúnd) a jednoduché slová (M = 541 milisekúnd). Dôležité je, že hlavný účinok konštruktívnej sady myšlienok a jej obojsmerné a trojcestné interakcie so zložitosťou stimulov a úzkosťou z úloh neboli významné (všetky F & lt. 1). Tieto výsledky vylučujú úsilie ako alternatívne vysvetlenie a naznačujú, že naša konštruktívna manipulácia s nastavením mysle nezmenila úsilie vynaložené na úlohu.


Ako prežiť plynové osvetlenie: keď manipulácia vymaže vašu realitu

Práve teraz mnoho Američanov počúvajúcich svojho prezidenta zažíva to, čo som často zažil ako dieťa. Nič nič neznamená a realita sa ruší. Je tu zmätok, chaos, všetko je hore nohami a naruby. Ako je možné, keď je diskreditovaná skutočnosť a pravda, vedieť, čomu veriť, najmä ak pochádza od niekoho, od koho očakávame, že stelesňuje etiku i etiketu?

Tým, ktorí už začali, je to zrejmé. K tým novým fenoménom: prezident a súčasná administratíva nás očarujú. Je to termín, o ktorom v súčasnosti veľa počúvame.

Termín „plynové osvetlenie“ sa týka toho, keď vás niekto manipuluje tak, aby spochybňoval a odhadoval vašu realitu. Pochádza z filmu z roku 1944 - a hry a ďalšieho filmu, ktorý mu predchádzal -, v ktorom sa to stane hrdinke. Ľudia možno nechápu, ako to zvládnuť a ako sa s tým vyrovnať. Pre mňa je to všetko veľmi známe. Toto správanie dobre poznám a viem, ako sa v ňom orientovať.

Ako dieťa som prežíval svet, v ktorom nebolo žiadne emocionálne bezpečie, a zároveň mi neustále tvrdili, že mám krásne a šťastné detstvo a že som nevďačný. Na čo som sa sťažoval? Napriek tomu to, čomu som bol vystavený, vo mne vyvolávalo pocit bezpečia. A tieto pocity mali overiteľný pôvod. Bez ohľadu na to, či to bolo svedkom násilných hádok alebo toho, že sme boli na pokraji nevhodného správania, keď som konfrontoval svoju matku s pravdou, popieralo sa, že sa odmietam vzdať svojej reality a tvrdenie, že by to iba podnietilo konflikt. Bolo mi povedané, že to, čo som videl na vlastné oči, sa nestalo.

Keď by som konfrontoval svoju matku s vecami, ktoré povedala, alebo s vecami, ktoré urobila, povedala by, že si vymýšľam, že je to lož. Keď som ju konfrontoval s faktami, boli odpálení preč. Nejde teda iba o to, že bola moja realita zrušená, ale aj o to, že bolo moje vnímanie reality prepísané.

Ako som napísal vo svojich spomienkach Skrátený život, neboli to najhlučnejšie a najstrašidelnejšie explózie, ktoré spôsobili najväčšie škody. Nebolo to fyzické násilie alebo verbálne zneužívanie alebo nedostatok hraníc a nevhodné správanie. Skutočnou škodou bolo odmietnutie, že by k týmto incidentom niekedy došlo.

Vymazanie zneužívania bolo horšie ako zneužívanie.

Keď som mal asi 30 rokov, stretol som sa s niekým, kto ma poznal od detstva. "Si taká a taká dcéra?" spýtal sa. Prikývol som. Bol hosťom na jednej z večierkov mojej matky. Keď som odišiel, povedal: „Vždy som premýšľal, ako to malé dievčatko prežije. Myslel som si, že jej jediné možnosti sú samovražda alebo vražda. “

Keď mi bolo povedané, že to povedal, cítil som potvrdenie. A táto línia vo mne zostala z mnohých dôvodov. Tento outsider pozoroval, čo prežívam, a jeho svedok potvrdil, čo som vedel.

Jednou z najzákernejších vecí na plynovom osvetlení je popieranie reality. Odopieranie toho, čo ste videli. Odopieranie toho, čo ste zažili a viete, že je pravda. Môže to vo vás vyvolať pocit, že ste sa zbláznili. Ale nie si blázon.

Dr Robin Stern, zástupca riaditeľa v Yale Center for Emotional Intelligence a autor knihy The Gaslight Effect, hovorí, že zvyčajne „keď sú ľudia týraní, existujú známky, na ktoré môžete poukázať, oveľa jasnejšie. Niekto, koho napríklad zasiahli alebo sa mu vyhrážali - je ľahké vidieť a pochopiť, ako mu bolo ublížené. Ale keď s vami niekto manipuluje, skončíte tak, že budete hádať sami seba a obrátite svoju pozornosť na seba ako na osobu, ktorá za to môže. ”

Na ilustráciu uvádza príklad, ktorý je ľahko zrozumiteľný. Jej blízky priateľ vždy meškal. Pôvodne ho na to upozornila s tým, že to nemá rešpekt. Jeho odpoveď bola, že jej povedal, že je „príliš citlivá“. Ale postupom času, keď by sa táto dynamika pokračovala, viedlo by to k hádke a keď vytrvala, povedal: „Naozaj máš problém s časom, nie?“ a ona si nakoniec myslela, že môže mať pravdu. Začala o sebe pochybovať. "Začal som premýšľať - aký je problém, ak niekto mešká, možno nie som dostatočne flexibilný."

Tomu sa hovorí efekt plynového svetla. "Plynové osvetlenie časom vedie k tomu, že niekto zažije efekt plynového svetla." Niekto sa môže pokúsiť zapáliť vám svetlo, ale nemôže sa to stať, pokiaľ to nedovolíte. "

Toto je ošemetná časť. Pretože keď je niekto v pozícii moci alebo autority, niekoho, koho si idealizujete, alebo dokonca ako v mnohých spoluzávislých vzťahoch-keď je tu niekto, koho sa bojíte stratiť-jeho naliehanie na to, že jeho realita je the realita často môže spôsobiť, že budete pochybovať o tom, čo viete, že je pravda.

"Žijeme v dobe, keď sa veľa ľudí ťažko rozhoduje, čo je skutočné, a majú pocit, že sú manipulovaní," hovorí Stern. "Ak vedia, že niečo je pravda, a niekto vám povie, že to nie je pravda, je dôležité držať sa svojej reality." Nemôžeš byť nadšený, ak zostaneš vo svojej vlastnej realite a rozpoznáš manipuláciu, keď ju uvidíš. “


Známky emocionálnej manipulácie

Tu je 12 hlavných znakov emocionálnej manipulácie, na ktoré si dajte pozor.

1. Chcú vás na svojom domácom trávniku

Jednou z kľúčových taktík emocionálneho manipulátora je dostať vás na domáci trávnik.

Očividne niekedy ľudia chcú, aby ste sa s nimi stretli tam, kde sú. Rozdiel je v tom, že vás manipulátor požiada, aby ste k nemu prišli, aj keď by k vám mohli ľahko prísť.

Tiež to nie je jednorazová vec. Zdá sa, že k vám nikdy nechcú prísť.

Chcú vám ukázať, kto je zodpovedný, a jasne ukázať, že si vážia svoj čas viac ako vy.

Tiež vás chcú na svojom domácom trávniku, kde im bude pohodlnejšie po vás strkať všetky druhy ďalších emocionálnych šípov, ak sa rozhodnú ...

Dobrým príkladom je pár, ktorí sú vo vzťahu, ale jeden z nich musí vždy prejsť dlhú cestu, aby mohol navštíviť toho druhého, pretože hovorí: „Prepáč, som tak zaneprázdnený, vieš, že som práve dostal túto novú prácu. Viem, že v dnešnej dobe nepracuješ a ty si sa rozhodol nerobiť tú poslednú prácu, tú naozaj dobrú, ktorú som ti pomohol získať. Možno je lepšie, keď za mnou prídeš. "

Všimnite si tiež nie príliš jemné zariadenie, ktoré je tam zakopané. K tomu sa dostaneme neskôr v zozname.

2. Používajú vaše tajomstvá a osobné skúsenosti proti vám

Jednou z najzložitejších vecí na emočnom manipulátore je, že spočiatku pôsobia starostlivo a úctivo. Často môžu byť dobrým poslucháčom, ktorý vás povzbudí k otvoreniu.

Zdá sa, že si vás vážia a často budú empaticky a súcitne komentovať problémy alebo skúsenosti, ktoré s nimi zdieľate.

Často sa ocitnete hovoriaci ako prvý a otvárajúci sa, zatiaľ čo oni zostanú viac strážení a povzbudzujú vás, aby ste sa vyventilovali.

Potom, dni - alebo dokonca týždne alebo mesiace - použijú všetko, čo ste im povedali, o vašich tajomstvách, zápasoch, presvedčeniach a životných skúsenostiach proti vám.

Emocionálne manipulatívny muž môže napríklad sympatizovať s ťažkým dňom svojej manželky a požiadať ju, aby mu povedala viac.

"V poslednej dobe sa cítim tak vystresovaná, ako keby som mala prasknúť," hovorí. "Neviem, či už dokážem zvládnuť všetky tieto zodpovednosti."

O mesiac neskôr má vzrušujúce pozvanie na svadbu svojej priateľky a pýta sa manžela, či môže prísť tento víkend. Jeho odpoveď?

"Myslel som, že si príliš vystresovaný, aby si toho dal viac na tanier?" Ak máte toľko voľného času, možno by ste mohli začať robiť večeru častejšie. “

Emocionálny manipulátor vás nepočúva a nechá vás najskôr hovoriť, pretože ich to zaujíma: robia to, aby našli vaše slabé miesta a získali nad vami väčšiu moc.

Ak sú vo vašom živote ľudia, ktorí sa vás pokúšajú takto manipulovať, je nevyhnutné naučiť sa, ako sa postaviť za seba.

Pretože máte na výber ukončiť tento cyklus bolesti a nešťastia.

Ideapod nedávno vytvoril mimoriadne silné bezplatné video o láske a intimite. Svetoznámy šaman Rudá Iandê vám v nej pomôže rozlíšiť medzi zdravými vzťahmi a tými, ktoré majú toxické prvky, takže sa môžete zmocniť k zmene.

Rudá Iandê nie je váš typický šaman.

Veľa času strávil s domorodými kmeňmi v Amazónii. Príležitostne dokonca spieva šamanské piesne a búši do bicích.

Ale je zásadne odlišný. Rudá Iandê urobila šamanizmus relevantným pre súčasnú spoločnosť. Interpretoval a oznámil to ľuďom, ako som ja a ty.

Ľudia žijúci pravidelným životom.

V tomto videu o láske a intimite vás Ruda naučí účinný rámec, ako sa oslobodiť od toxických vzťahov.

Tisíce čitateľov Ideapodu nám dali vedieť, že toto video na nich malo hlboký vplyv. Naučili sa vymaniť sa z toxických vzťahov tým, že sa zamerali na najdôležitejší vzťah zo všetkých - ten, ktorý majú sami so sebou.

3. Krútia tvoje slová ako šialené a neustále prekrúcajú a klamú

Emocionálni manipulátori klamú a dýchajú. Prekrútia vaše slová ako obrovský bavorský praclík - s extra soľou.

To zahŕňa neustále bagatelizovanie toho, ako veľmi boli príčinou problému, a preceňovanie toho, ako veľmi ste boli príčinou problému. Emocionálni manipulátori vám neustále vkladajú slová do úst.

Keď emocionálne manipulatívny jednotlivec nemôže vymyslieť spôsob, ako by mohol prekrútiť vaše slová alebo klamstvo, jednoducho zmení tému.

Ak sa napríklad muž počas večere opýta svojej emocionálne manipulatívnej priateľky, čo sa stalo s peniazmi, ktoré museli splatiť za dlho splatný účet, ktorý sľúbila, že zaplatí pred dvoma dňami, môže povedať:

"Neboj sa toho. Musíte vždy jesť tak rýchlo? Úprimne povedané, je to trochu veľa, hun. “

Tým sa zameria na neho a na niečo, čo údajne robí zle alebo spôsobom, ktorý mu robí problém.

Niektorí emocionálni manipulátori určite budú klamať alebo skresľovať:

"Áno, určite som zaplatil účet minulý týždeň," alebo "spoločnosť je skutočne mätúca, myslím, že povedali, že ich webová stránka je nefunkčná."

Iní sa však nebudú obťažovať ani klamať a len vás položia a spôsobia vám problém bez ohľadu na to, aká je situácia, namiesto toho, aby reagovali priamo.

4. Nezaujíma ich, čo je v skutočnosti pravda - iba ako to môžu použiť

To úzko súvisí s ostatnými znakmi manipulácie a kontroly, ale zaslúži si vlastnú časť.

Je to preto, že je to veľmi toxické a šokujúce a musíte to vedieť, ak sa chcete vyhnúť kalu, ktorý na vás hodí manipulátor.

Emocionálnym manipulátorom je skutočne jedno, čo je pravda. Starajú sa len o to, ako môžu použiť informácie na to, aby vás mohli ovládať alebo ovplyvňovať.

Príklad situácie, ktorá zahŕňa toto:

"Môžete ma, prosím, vyzdvihnúť skôr z práce, ak to nie je príliš ťažké?" pýta sa Bella.

"Prepáčte, myslím, že auto má nejaké problémy." Myslím, že je lepšie, ak pôjdeš dnes autobusom, “odpovedá jej emocionálne manipulatívna priateľka Jenny. "V skutočnosti, ak mi môžeš dať maximálne 1 200 dolárov, idem to opraviť."

"Autobusom to trvá o hodinu dlhšie, ale áno, chápem," hovorí Bella.

"Poďme do toho nového obchodu s domácimi dekoráciami v meste, počul som, že majú úžasné veci," hovorí Jenny.

"Ale myslel som si, že auto má vážne problémy ... a ty si povedal, že nemíňaš peniaze, ktoré som ti dal, pretože si ich potreboval zaplatiť svojmu osobnému trénerovi?" Pýta sa Bella.

"Ach, myslím, myslím, že auto nie je problém." Minulý týždeň som len stresoval, “hovorí expertka na emočné manipulácie Jenny.

O dve hodiny neskôr uviazli na okraji rušnej diaľnice a čakali na drahý odťahový automobil. Jenny používala problémy s autom len ako ospravedlnenie, že nemôže zdvihnúť Bellu a teraz ich dostala do strašnej situácie.

5. Zasiahli vás všetkými možnými mätúcimi a nepotrebnými prekážkami a byrokraciou

Emocionálnym manipulátorom je úplne jedno, čo je pravda, ak vás môžu nejakým spôsobom využiť, ale často na vás radi vrhajú byrokraciu a zátarasy ako spôsob, ako vás unaviť.

Chcú vás dostať na svoju obežnú dráhu, ako lúč traktora mimozemskej vesmírnej lode.

A ani nechcete vedieť, aké experimenty chce na vás tento emocionálne manipulatívny machiavellista vykonávať.

Tiež to nechcete zistiť.

Príkladom by bolo, keby sa emocionálny manipulátor pokúšal zbaviť zodpovednosti okolo bytu alebo domu a vy ste unavení zo všetkého.

"Myslíte si, že by ste mohli pomôcť len s odstránením recyklačného honu," pýta sa Karen.

„Neviete, že obec schválila nový zákon? Čítate niekedy noviny? Všetci o tom hovoria. Musíte to zoradiť úplne novým spôsobom, ale konkrétne informácie sú na webových stránkach a myslím si, že nemáme program na získanie tohto pamfletu. Úprimne povedané, nemám na to čas. Bude lepšie, keď všetko vyhodíš do koša. “

6. Hovoria o vás - a pre vás

Emocionálni manipulátori sú ako ľudské býky. Bez ohľadu na to, čo hovoríte, hovoria niečo iné hlasnejšie a väčšie a sebavedomejšie.

Pokiaľ im nepoviete informácie, ktoré môžu použiť proti vám alebo akýmkoľvek spôsobom manipulovať, často vás utopia alebo jednoducho budú hovoriť, kým budete hovoriť.

Dokončia vaše vety spôsobom, ktorý ste nemysleli, a budú o vás jednoducho hovoriť.

Aj keď s vami súhlasia v niečom jednoduchom, často to preformulujú, ak ste urobili prvý návrh, aby bol teraz „ich“.

Muž, ktorý si objednal pre svoju priateľku v reštaurácii, keď práve dokončila objednávku a zopakovala to, čo práve povedala čašníkovi s jedným alebo dvoma dodatočnými dôrazmi na objednávku, ale mierne zhovievavým tónom, ako keby jeho priateľka bola hlúpe dieťa. nevie, čo chce, alebo zje jedlo, ktoré je zábavné alebo je nejakým spôsobom hodnotné.

7. Zameriavajú sa na negatívne

Viete o tom, že niektorí ľudia sú ako slnečný lúč, ktorý akoby vydával dobré vibrácie, bez ohľadu na to?

Emocionálny manipulátor je v zásade pravý opak.

Títo ľudia bývajú veľmi negatívni, okrem prípadov, keď hrajú falošné hry alebo dočasne relaxujú hry s mysľou.

Emocionálni manipulátori predstavujú problém pri hľadaní miesta - alebo skôr ako osoby -, kde by sa mohli stať.

Vždy sú obeťami, ich problémy sú vždy horšie ako vaše, ich potreby sú vždy dôležitejšie ako vaše.

Emocionálny manipulátor chce, aby ste sa pripojili k ich klubu Feeling Bad Club, a myslí si, že tým, že sa budete cítiť zle aj vy, sa bude cítiť menej osamelý alebo nestabilný.

Namiesto toho je to vždy len situácia, keď stratíte a stratíte.

"Váš brat tentoraz minulý rok zomrel na predávkovanie, viem." Je to také hrozné zlato. Môj priateľ Nick sa práve lieči a hovorí, že sa zabije. Mám také starosti. Včera som nemohol ani spať. Preto som bol dnes trochu hrubý. Je to také ťažké. Prinajmenšom s vašou situáciou je to teraz v minulosti. Len neviem, čo s tým mám robiť. "

8. Rob, čo chcem, alebo inak ...!

Emocionálni manipulátori milujú ultimáta. Často ich kombinujú s inými taktikami, o ktorých sa hovorí v tomto zozname.

"Cítil som sa tak skleslo, nikdy nie ste nablízku a mám pocit, že nie ste dostatočne oddaní nášmu vzťahu."

"Ach áno, je mi to veľmi ľúto." Práca bola veľmi zaneprázdnená a problémy s rodinou ma veľmi stresujú. “

"Úprimne sa cítim tak na hovno." Ak to bude pokračovať, myslím, že ani nebudem pokračovať v práci ... Môj šéf povedal, že ak sa môj „výkon“ nezlepší do týždňa, budem preč ... Myslím, že si tiež myslíte, že môj „výkon“ v posteli nie je nie je to dosť dobré, hm? Myslím, že v týchto dňoch nemôžem vyhrať a#8230 “

Tu emocionálne manipulatívny partner urobil ultimátum prezlečené za diskusiu. Hovorí sa, že ak druhý partner nezmení svoj rozvrh a život, aby bol dostupnejší, potom to spôsobí, že prídu o prácu. Tiež vyvolávajú v partnerovi pocit viny, že nebol vo svojom intímnom živote spokojný.

Keď počujete tieto slová, dávajte si pozor: môžete byť v prítomnosti emocionálneho manipulátora.

9. Vysmievajú sa vám a znevažujú vás

Byť tyranom je emocionálna manipulácia 101. Jeden z najväčších znakov manipulácie je, keď vás niekto neustále podkopáva, podpichuje a znevažuje - a nie ľahkovážnym alebo zábavným spôsobom.

Manipulátor vás často na verejnosti zahanbí vykopávkou, o ktorej vedia, že sa k vám dostane hlboko osobným spôsobom.

Tiež radi používajú komplimenty, ktoré ukazujú, že sú lepší ako vy alebo že ste neúspešní, neschopní atď.…

Príkladom by bol Ken, ktorý by na stretnutí s dobre situovanými priateľmi a profesionálnymi kolegami komentoval kuchárske schopnosti svojho priateľa Lea:

"Hej, aspoň sa snaží." Skutočne nevyrastal na týchto druhoch receptov alebo ich nemal kto učiť, však Leo? Áno ... hrubá výchova určite: bojovať do 5 rokov, však? Haha. Naozaj pôsobivé veci, toto, uh ... čo to je ... lasagne, správne. Haha prepáč, žartujem, miláčik, haha. "

Možno sa Leo zveril, že vyrastal vo veľmi chudobnom a drsnom prostredí v neúplnom dome. Teraz Ken používa svoju vyššiu triedu aj Leovu zlomenú rodinu, aby vykopal svojho partnera a nechal ho cítiť sa ako odpadky a na mieste na ich stretnutí s priateľmi z vysokej triedy.

10. Povedia vám všetky dôvody, prečo nie ste dosť dobrí

Jednou z otázok, ktoré často prichádzajú, je, že manipulátori vedia, že manipulujú? Odpoveď je zvyčajne mix: Robia to, ale tiež sa v tom stanú takí dobrí, že sa to stane ako ich druhá prirodzenosť.

Emocionálna manipulácia sa môže stať pre niektorých ľudí takým zvykom, že sa začnú pohybovať vždy, keď nedostanú to, čo chcú, alebo sú nešťastní.

Aby vyrovnali svoje vlastné pocity nedostatočnosti a slabosti, často vám povedia všetky dôvody, prečo nie ste dosť dobrí.

Je to jedno z jasne blikajúcich červených svetiel a blikajúcich známok manipulácie a ovládania policajnej sirény.

Aj keď sú niektoré kritiky, ktoré o vás robia, pravdivé, ide o to, že sa manipulátor z nejakého dôvodu nesústredí na pozitívne veci o vás:

Chcú vás dostať na nižšiu úroveň a prinútiť vás, aby ste sa podrobili ich svetu viny a toxickej spoluzávislosti. Nerob to!

Príkladom by mohla byť emocionálne manipulatívna manželka, ktorá kričí na svojho manžela, ktorý šoféruje, zatiaľ čo sa pokúša sústrediť a v skutočnosti jazdí celkom rozumne.

"Do čerta, Henry, ty šoféruješ ako maniak." Môžete sa pokúsiť otočiť bez toho, aby som spadol zo sedadla? "

"Snažím sa. Nechaj ma sústrediť sa. "

"Možno keby si sa sústredil, neboli by sme tu s policajtmi, ktorí by si mysleli, že šoféruješ opitý, ty idiot." Uspokojte sa, Henry, vážne. “

11. Držia sa pri tebe, len keď je to ľahké

Ďalším z do očí bijúcich znakov emocionálnej manipulácie je syndróm priateľa z Fairweathera (FFS). Emocionálny manipulátor nemá tendenciu veľmi sa držať vás v ťažkých časoch.

Môžete si však byť istí, že v ťažkých časoch (ktoré sa tiež stanú vašimi ťažkými časmi) budú očakávať a vyžadovať, aby ste ich dodržiavali.

Ešte horšie je, že ak vás budú držať pri chorobe, finančných problémoch, osobných problémoch alebo v čomkoľvek inom, môžete zaručiť, že budete počúvať o ich veľkej hrdinskej štedrosti a oddanosti tak dlho, ako budete v budúcnosti okolo nich. .

Budú mať tendenciu dojiť vás bez ohľadu na náklonnosť, peniaze, čas a pozornosť, ktorej sa im môže dostať, tým, že vám veľa povedia o vašich problémoch, ktoré ich spôsobujú, a potom zachránia, keď z vás nedokážu získať viac.

Príkladom by mohol byť emocionálne manipulatívny muž, ktorý chce od svojej partnerky viac sexu, ale vie, že prežíva vážny záchvat depresie.

"Nemôžeš jednoducho zvýšiť dávkovanie svojich liekov, hun? Fuj. Mám pocit, že som s tebou už roky ani nebol. “

"Povedal som ti, zlatko, už som na maximálnej dávke a jedným z vedľajších účinkov je znížené libido." Lekár navyše povedal, že táto liečba bude nejaký čas trvať. “

"Panebože, vážne?" Rovnako ako to, čo sa vám stalo, že ste takí deprimovaní? Vedeli ste, že minulý týždeň som zistil, že môj obľúbený stredoškolský učiteľ zomrel na rakovinu? Nepočuješ, ako sa stále sťažujem. "

12. Živia sa pochybnosťami o sebe a nízkom sebavedomí

Existuje mnoho známok manipulácie, ale asi najväčší zo všetkého je, ako sa živia pochybnosťami a nízkym sebavedomím.

Niekedy sa zdá, že emocionálne manipulatívny človek je výnimočne oddaný tomu, aby ste sa vo svojom živote a vo svojom vzťahu s nimi cítili zle – bez ohľadu na to, čo robíte alebo ako veľmi sa snažíte zlepšiť.

Neustále vám budú svietiť plynom, vďaka čomu budete mať pocit, že veci sú vašou chybou, ktorá je v skutočnosti ich chybou.

A manipulátor často obíde otvorený konflikt, aby na vás namiesto toho prišiel záludnými a nenápadnými spôsobmi, ktoré znižujú vaše sebavedomie a nútia vás pochybovať o vlastnom úsudku a duševnom rozume.

Existuje mnoho znakov manipulácie a kontroly, ale tento musí byť na vrchole.

Emocionálny manipulátor tu nie je pre vás, sú tam, aby vás zrazili a potom z vás urobili svojho emocionálne traumatizovaného pomocníka a sluhu.


Ako je možné štatistiku manipulovať Interval spoľahlivosti štatistickej manipulácie

Nie je neslýchané mať dokonalú koreláciu predaja zmrzliny v pomere 1: 1 v roku 1957 s výsledkami futbalu NFL v roku 2010, sú však údaje platné? Pretože veda o štatistike má taký veľký vplyv na praktizujúcich, ako aj na nepraktizujúcich, bolo by rozumné diskutovať o výstrednostiach a bežných chybách, aby ste lepšie pochopili, ako s ňou možno manipulovať.

Akademická štatistika zahŕňa strávenie vzorcov a vety, manipuláciu s údajmi a pochopenie, či sú tieto údaje platné alebo nie. Na renomovaných univerzitách sa vynakladá značné úsilie na diskusiu o analýze chýb, skreslených údajoch a štatistickej významnosti, avšak konečný test štatistickej hodnoty pochádza z terénnej aplikácie.

Všetci sme počuli alebo si prečítali frázu & ldquoV Bohu, ktorému veríme, všetci ostatní prinášajú údaje! & Rdquo Irónia, že ako mladý analytik dokáže presvedčiť vrcholový manažment, aby sa podpísal pod značnými nákladmi na základe tajomstva štatistiky. Skutočná štatistická analýza vyžaduje pravdivé údaje, pričom s falošnými údajmi prichádzajú aj falošné výsledky. Kde sa teda manipuluje so štatistikami?

Pokiaľ ide o štatistickú významnosť, ide o zásadnú tému prvého ročníka, ktorá sa v priemysle považuje za dôležitú. Strojáreň môže napríklad chcieť implementovať zmenu ochrannej štruktúry na svojich zhruba dvadsiatich obrábacích centrách v snahe skrátiť čas upratovania, aby v konečnom dôsledku predstavovala úsporu nákladov spoločnosti. Toto je realistický trend v priemysle a veľká časť majetku bola rozdelená medzi konzultantov a školiteľov v mene Six Sigma a ďalších stratégií rozhodovania založených na dátach.

V ideálnom prípade by vyšetrovateľ vyskúšal simuláciu na jednom centre, zmeral výsledky, interpretoval údaje pre štatisticky významný rozdiel, v tomto prípade skrátenie času čistenia a rozhodol by sa vynaložiť ďalšie zdroje na implementáciu tejto úpravy na druhom zariadení. Teória je správna, ale v praxi sú veci zložité.

Ak napríklad vyšetrovateľ pracuje iba na dennej smene a meria iba dennú zmenu, pričom ignoruje s predpokladom rovnosti ostatné dve smeny, existuje možnosť, že do údajov bude zavedená pracovná zaujatosť. Bežný problém pracovného správania sa mení, keď sú pozorované, existujú aj ďalšie premenné, ktoré by sme v rozsahu tohto článku nemohli pokryť. Ide o to, že tento vyšetrovateľ vykoná výpočet na preukázanie štatistickej významnosti, pravdepodobne pomocou 95% intervalu spoľahlivosti a získa výsledky ukazujúce zlepšenie, ktoré vedie k rozhodnutiu implementovať túto zmenu. To, či skutočne dôjde k zlepšeniu alebo nie, by bolo evidentné až po zmene.

Neexistuje žiadne obvinenie, že vyšetrovateľ manipuluje so štatistikami, ale skôr situácia, v ktorej údaje nie sú zosobnené, a manipulujú s rozhodnutím vyšetrovateľa. Toto je v súčasnosti bežná chyba v severoamerickej výrobe a konkrétnejšie v automobilovom priemysle.

Pre jednoduchší príklad sa pozrime na popisné štatistiky, s ktorými sa každodenne stretávame v správach a médiách. Veľká diskusia o globálnom otepľovaní & rsquo dospela do bodu, keď sa opozícia ospravedlnila po 20 rokoch, keď bol & ldquobad guy & rdquo za to, že tvrdí, že globálne otepľovanie neexistuje v spôsobe, akým médiá túto tému vykreslili.

Niekoľko renomovaných vedcov schválilo údaje založené na realistických modeloch, ktoré podporujú tvrdenie o globálnom otepľovaní. Títo vedci predtým popierali existenciu takéhoto javu a následne zmenili svoj názor na základe nových údajov a lepších štatistík. Cieľom tejto diskusie nie je diskusia o globálnom otepľovaní alebo o tom, či je alebo nie je skutočné, ale skôr o poukázaní na veľkú silu údajov a podporu verejného vnímania.

Údaje v prípade globálneho otepľovania sú založené na predpokladoch, trendovej analýze a obľúbenom nástroji výskumníka v ich arzenáli, multiplikátor známom ako & ldquothe fudge factor & rdquo. Multiplikátory sú skvelým spôsobom, ako vytvoriť štatistickú významnosť alebo priblížiť dva trendy k sebe kvôli lepšej korelácii. Argument pre tieto multiplikátory zvyčajne zahŕňa niektoré ďalšie podporné údaje alebo teóriu, ktoré dodávajú platnosti použitiu takej hodnoty, ktorou sú v niektorých prípadoch jednoduché koeficienty, ale v iných polynomiálna rovnica, ktorá umožňuje manipuláciu s krivkou vo viacerých bodoch rozsahu.

Nie je ťažké pochopiť, ako sa to môže vymknúť z rúk. Väčšina ľudí dôveruje odborníkom bez toho, aby spochybňovala ich zdroje, prečo by ste to robili, oni sú odborníci. Záver tohto príkladu je, že v poslednej dobe niekoľko ďalších renomovaných vedcov a výskumníkov preukázalo koreláciu bez multiplikátorov s iným modelom, ktorý je založený na vzorcoch slnečných erupcií a dlhšej histórii trendov, aby ukázal, že nezažívame globálne otepľovanie. Od tohto vývoja nedošlo k vyvráteniu opozície.

Neexistuje žiadne obvinenie zo zlomyseľnosti alebo prečinu kriminality pre príklad globálneho otepľovania, ale na základe chýb diskutovaných v tomto prípade nie je nepredstaviteľné uveriť, že iné skupiny, organizácie a spolupráce nemohli použiť túto metodiku na úmyselné presvedčenie ostatných, aby nasledovali alebo podporovali svoju príčinu. .

V oblastiach, kde je partnerské hodnotenie založené na povereniach na menšej úrovni a údaje sa nemusia štatisticky skúmať, je možné intervaly spoľahlivosti manipulovať, kým sa nedosiahne požadovaný výsledok. Napríklad v miestnych médiách, ak v správe je uvedené, že & ldquothere je štatistická šanca, že môžete zomrieť na konzumáciu avokáda & rdquo na základe štúdie plesnivých avokád a intervalu spoľahlivosti menšieho ako 80%, v správach musí byť uvedená iba počiatočná fráza vysielané k nedovolenému strachu a panike v komunite jediacej avokádo. Existovala kontrolná skupina? Koľko by ste potrebovali zjesť? Financovala výskum lobistická skupina proti avokádu? Tieto otázky by nepochybne neboli predložené.

Poradenstvo pre všetkých, ktorí hľadajú informácie, pozrite sa na údaje sami, ak je to možné, vyhľadajte výskum, ktorý je hodnotený bez odporu. Prečítajte si základnú vedu alebo teóriu. Rozhodnite sa na základe týchto zásad a ak je vaše rozhodnutie prinajmenšom nesprávne, bude to chyba s náležitou starostlivosťou, na rozdiel od slepého prijatia.


Teória a hypotéza

Ľudia si často mýlia pojmy teória a hypotéza alebo si nie sú celkom istí rozdielmi medzi týmito dvoma pojmami. Ak ste študentom psychológie, je dôležité porozumieť tomu, čo jednotlivé pojmy znamenajú, ako sa líšia a ako sa používajú vo výskume psychológie.

Teória je osvedčeným princípom, ktorý bol vyvinutý na vysvetlenie niektorých aspektov prírodného sveta. Teória vzniká opakovaným pozorovaním a testovaním a zahŕňa fakty, zákony, predpovede a testované hypotézy, ktoré sú široko akceptované.

Hypotéza je konkrétna, testovateľná predpoveď toho, čo očakávate, že sa stane vo vašej štúdii. Napríklad experiment navrhnutý tak, aby sa zameral na vzťah medzi študijnými návykmi a testovacou úzkosťou, môže mať hypotézu, ktorá hovorí: „Predpovedáme, že študenti s lepšími študijnými návykmi budú trpieť menšou úzkosťou z testov.“ Pokiaľ vaša štúdia nemá prieskumný charakter, mala by vaša hypotéza vždy vysvetliť, čo očakávate, že sa stane počas vášho experimentu alebo výskumu.

Aj keď sa tieto pojmy niekedy používajú zameniteľne v každodennom používaní, rozdiel medzi teóriou a hypotézou je pri štúdiu experimentálneho dizajnu dôležitý.


Známky toho, že vás váš manžel manipuluje (a ako s ním zaobchádzať)

Každý vie, že manželstvá sa niekedy pokazia. Nie je to žiadna chyba, niekedy sa dvaja ľudia jednoducho nehrnú tak, ako kedysi, alebo sa stanú veci, ktoré časom sťažujú život. Niektoré bývalé páry dokonca zostávajú priateľmi.

Žiaľ, nie vždy to tak je.

Asi v polovici času dôjde k rozvodu, pretože niekto je naozaj veľmi, veľmi naštvaný. A všeobecný dôvod? Manipulácia nejakého druhu.

Ak to čítate, je aspoň malá šanca, že ste klikli, pretože sa obávate, že ste nejakým spôsobom manipulovaní. Po rokoch v oblasti rozvodu mám určité skúsenosti s tým, že viem, ako manželská manipulácia vyzerá-a tiež ako sa s ňou vysporiadať. V zásade sa scvrkáva na niekoľko celkom zrejmých znakov.

Neustále sa cítite previnilo, či ste urobili niečo zlé alebo nie.
Každý sa niekedy mýli a každý niekedy plače (tak hovorí R.E.M.). Ak sa však na 100% času roky mýlite a váš manželský partner nepreberá alebo nemôže prevziať zodpovednosť za žiadne protiprávne konanie, je pravdepodobné, že sú toho plní. Chce to dvoch, ľudia.

Pasívna agresivita.
Viete o tom, čo ľudia robia, keď hovoria niečo milé alebo užitočné, ale vyvoláva to vo vás pocit hrôzy? Je to klasický krok: predstierajte, že ste nápomocní, a pritom ste skutočne kritickí, aby ste sa vyhli priamej konfrontácii-potom poprite, že ste tým niečo mysleli, a druhá osoba zjavne reaguje prehnane. Je to lacný spôsob, ako získať nespravodlivú výhodu, a je to veľmi manipulatívne.

Plynové osvetlenie.
Blízky bratranec pasívnej agresivity, plynové osvetlenie je, keď vo vás niekto vyvolá pocit šialenstva. Máte problém s ich správaním? Ty sa musíš zblázniť. Myslíte si, že robia zlé rozhodnutia? Očividne si sa zbláznil. To je najškodlivejšie, keď ide len o to, keď hovoríte, že ste blázon, a v skutočnosti sa tým znepokojujete. Tajná zbraň: hrať na svoju neistotu. Nekup to.

Cítite sa často malí.
Máte pocit, že na vašich potrebách nezáleží? Ak váš partner bežne odmieta to, čo chcete alebo potrebujete, minimalizuje vaše obavy a/alebo vás nazýva „smiešnymi“, pravdepodobne ste manipulovaní.

Izolujú vás.
Jeden z najnebezpečnejších spôsobov manipulácie je ten, keď vás partner alebo manžel, spravidla niekoľkými spôsobmi, metodicky izoluje od ostatných ľudí. To môže prísť priamymi alebo nepriamymi spôsobmi-napríklad tým, že budete požadovať, aby ste sa držali ďaleko od svojich priateľov, alebo budete predstierať, že ste chorí zakaždým, keď budete chcieť ísť von-a zvyčajne ide o problém s kontrolou.

Prekrúcajú tvoje slová.
Máte pocit, že váš manželský partner je majster v prekrucovaní vašich slov do niečoho škaredého, keď neboli takto zamýšľané? Štandardná taktika.

Majú vzorec vytvárania vzťahov so zraniteľnými ľuďmi.
Manipulatívni ľudia majú radi vzťahy, v ktorých je silová dynamika naklonená v ich prospech. Všimli ste si, že ostatné vzťahy vášho manžela / manželky sú týmto spôsobom skreslené? Príkladom je niekto, kto môže mať len výrazne menej atraktívnych ako oni, alebo niekto, koho priatelia sú všetci výrazne mladší/menej skúsení/menej svetskí. Kľúčové je, že v každom vzťahu musia mať výhodu.

Klamú.
Ak sústavne prichytávate svojho partnera v klamstvách, obzvlášť v klamstvách škodlivých, môžete sa staviť, že existuje veľa klamstiev, o ktorých ste sa nedozvedeli. Veľká červená vlajka.

Väčšinu času sú vzdialení alebo emocionálne nedostupní.
Každý občas potrebuje priestor, ale ak máte pocit, že vás odsúvajú týždne alebo dokonca mesiace naraz a váš partner nie je ochotný vysvetliť, prečo, môže sa to pre vás stať veľmi deštruktívnym vzťahom. Aj keď existujú niekedy poľahčujúce okolnosti, ako napríklad depresia, je stále potrebné niečo riešiť.

„Trestajú“ vás.
Ak máte pocit, že budete konfrontovaní so svojim manželom alebo manželkou, budete potrestaní, nie je to dobré. Aj v prípade skutočného previnenia v manželstve nemá veľký zmysel „trestať“ svojho manžela. Buď sa s problémom vysporiadate, odpustíte a pôjdete ďalej, alebo sa rozhodnete neodpustiť a odsťahujete sa-ale to, čo by ste nemali robiť, je zotrvať vo vzťahu a vládnuť krivde nad partnerom ako forme moci. Uznávam, v niektorých prípadoch je to pochopiteľné, ale v konečnom dôsledku to nie je konštruktívne a vzťah to len ďalej poškodzuje.

Chcem povedať, že niekedy sa tieto veci objavia aj v celkom šťastných vzťahoch a nemusí to znamenať koniec. Je dôležité mať otvorený rozhovor o tom, čo sa deje: aby aspoň jeden z vás mal odvahu to predniesť a aby ste obaja hovorili o tom, čo sa deje a prečo to tak môže byť.

Samozrejme, ak čítate tento príspevok, pravdepodobne ste tam boli, urobili ste to a nefungovalo to-inak nemôžete o tom ani komunikovať so svojim partnerom, pretože to nebudú mať.

V tomto štádiu je terapia možnosťou a môže pomôcť. Obaja ľudia sa však musia odhodlať zlepšiť vzťah, takže sa budete musieť pripraviť na rozhovor aj v takom prípade.

Posledná možnosť, keď ste vyčerpali všetkých ostatných, je nabrať nervy na odchod. Aj keď je to ťažké, vidím, že ľudia to robia každý deň a potom majú šťastnejší život, takže aj keď je to z krátkodobého hľadiska možno najťažšia možnosť, z dlhodobého hľadiska to môže byť pre vás najlepšie rozhodnutie.

Máte niečo, na čo by ste sa chceli opýtať, doplniť alebo povedať desivý príbeh? Som samé ucho. Nechajte to v komentároch nižšie, komentovať na Facebooku, alebo pípni mi!


Elektronický doplnkový materiál

Elektronický doplnkový materiál je k dispozícii v online verzii článku na http://dx.doi.org/10.1027/1864-9335/a000306

Túto prácu financovalo francúzske ministerstvo vysokého školstva a výskumu a francúzsky univerzitný inštitút.

Časti tejto práce boli predstavené v plagáte na 17. valnom zhromaždení Európskej asociácie sociálnej psychológie (EASP) v Amsterdame, júl 2014, na konferencii Common-Sense Viries and Lay Theories Preconference na 16. výročnom zjazde Spoločnosti pre osobnosť and Social Psychology (SPSP) v Long Beach, USA, február 2015, a na 11. medzinárodnom kongrese v sociálnej psychológii vo francúzskom jazyku (ADRIPS) v Ženeve, jún 2016. Tento príspevok vychádza z prvej autorskej dizertačnej práce (Lantian, 2015) za doktorát zo psychológie pod vedením Dominique Mullera a Cécile Nurry z University Grenoble Alpes. Ďakujeme Amandine Gabriel za pomoc pri štúdiu 1.

1 Táto štúdia bola pôvodne súčasťou širšieho vyšetrovania. Z tohto dôvodu uvádzame iba materiály a štatistické analýzy relevantné pre súčasné vyšetrovanie. Kompletné pôvodné materiály sú uvedené v elektronickom doplnkovom materiáli ESM 1.

2 V súlade s týmto odôvodnením sme urobili to isté v štúdii 2.

3 Zahrnutie týchto účastníkov nezmenilo výsledky.

4 Tento predbežný test bol vykonaný 15 účastníkom (MVek = 25,80, vrátane 8 mužov), ktorí absolvovali opatrenie konšpiračných presvedčení a po ktorom nasledovala otvorená otázka „Aké prostriedky ste použili na to, aby ste mohli odpovedať na predchádzajúce otázky?“

5 Aby sa ušetrilo miesto, ďalšie potenciálne zdroje presvedčení sú uvedené v ESM 1. Nasledujúci oddiel 3 nesúvisí priamo s hypotézou otázok, a preto nie je uvedený v tejto časti Materiály a postup, ale je podrobne predstavený v ESM 1.

6 Ak ponecháme týchto účastníkov vo vzorke, výsledky budú menej jasné a nedovolia nám dospieť k záveru o vplyve potreby jedinečnosti na konšpiračné presvedčenie (p = 0,23 a 0,21 pre kontrolu manipulácie a hlavnú závislú premennú).

7 Tento model sme použili, pretože nám umožnil testovať naše predpovede, ale aj testovať možné zámeny, keď sa predpovedá interakcia (pozri Muller, Yzerbyt, & amp Judd, 2008 Yzerbyt, Muller, & amp Judd, 2004).

Okrajovo významný bol aj podmienený efekt ovládajúci základnú úroveň viery v konšpiračné teórie, t(140) = 1.72, p = 0,087, 95% IS [-0,06, 0,93], ηp 2 = .021. Tento model ANCOVA tiež odhalil, že úroveň viery v konšpiračné teórie na Session 1 predpovedala úroveň viery v Session 2, t(140) = 2.58, p = 0,011, 95% IS [0,04, 0,29], ηp 2 = .046.

9 Text je zložený z 214 slov, takže prečítanie a porozumenie tomuto textu za menej ako 18 s (t. J. Čítanie viac ako zhruba 750 slov za minútu) sa zdá byť nereálne.

10 Začlenenie alebo nezaradenie týchto piatich ďalších účastníkov nezmenilo závery.

11 Vo väčšine prípadov by sa mal uprednostniť model s náhodnými účinkami pred modelom s jednoduchým účinkom (Cumming, 2014).

12 K tomuto záveru sa nedochádza výlučne Q test - ako ukázala predchádzajúca práca, má malú schopnosť detegovať heterogenitu, keď je počet štúdií malý - ale v spojení s veľmi nízkym Ja 2 index (Higgins, Thompson, Deeks, & amp Altman, 2003).

13 Aby sme získali veľkosť tohto efektu, metaanalýzovali sme korelácie získané v predchádzajúcej nepublikovanej štúdii, ktorú sme uviedli v tomto článku, našej štúdii 2 a štúdiách 1, 2 a 3, ktoré uviedli Imhoff a Lamberty (v tlači). Korelácie sme najskôr transformovali na z skóre (Fisherova transformácia) na analýzu a prevedené späť na Pearsonove korelácie. Vykonali sme analýzu náhodných účinkov pomocou metódy inverzného rozptylu. Všimnite si toho, že sme pozorovali správnu homogenitu, Q(4) = 5.68, p = .22, Ja 2 = 29,6%. Syntax R na reprodukovanie týchto výsledkov je dostupná online: https://osf.io/5323p/

Abalakina-Paap, M., Stephan, W. G., Craig, T. & amp Gregory, W. L. (1999). Viera v sprisahania. Politická psychológia , 20, 637 - 647. doi: 10.1111/0162-895X.00160 Prvá citácia v článkuCrossref, Google Scholar

Abelson, R. P. (1986). Viera je ako majetok. Časopis pre teóriu sociálneho správania , 16, 223–250. doi: 10.1111/j.1468-5914.1986.tb00078.x Prvá citácia v článkuCrossref, Google Scholar

Aust, F., Diedenhofen, B., Ullrich, S. & amp Musch, J. (2013). Kontroly serióznosti sú užitočné na zvýšenie platnosti údajov v online výskume. Metódy výskumu správania , 45, 527–535. doi: 10,3758/s13428-012-0265-2 Prvá citácia v článkuCrossref, Google Scholar

Billig, M. (1987). Antisemitské témy a britská krajná ľavica: Niektoré sociálno-psychologické pozorovania nepriamych aspektov konšpiračnej tradície. In C. F. GraumannS. Moscovici Eds. , Zmena koncepcií sprisahania (s. 115–136). New York, NY: Springer. Prvá citácia v článkuGoogle Scholar

Borenstein, M., Hedges, L. V., Higgins, J. P. T. & amp Rothstein, H. R. (2009). Úvod do metaanalýzy . Chichester, Veľká Británia: Wiley. Prvá citácia v článku CrossSff, Google Scholar

Bost, P. R. & amp Prunier, S. G. (2013). Racionalita v konšpiračných presvedčeniach: Úloha vnímaného motívu. Psychologické správy , 113, 118–128.doi: 10.2466/17.04/PR0.113x17z0 Prvá citácia v článku CrossSef, Google Scholar

Bost, P. R., Prunier, S. G. & amp Piper, A. J. (2010). Vzťahy so znalosťou stratégií uvažovania v konšpiračných presvedčeniach. Psychologické správy , 107, 593–602. doi: 10.2466/07.09.17.PR0.107.5.593-602 Prvá citácia v článkuCrossref, Google Scholar

Brewer, M. B. (1991). Sociálne ja: Byť rovnaký a odlišný súčasne. Bulletin osobnosti a sociálnej psychológie , 17, 475–482. doi: 10.1177/0146167291175001 Prvá citácia v článkuCrossref, Google Scholar

Brock, T. C. (1968). Dôsledky komoditnej teórie na zmenu hodnoty. V A. G. GreenwaldT. C. BrockT. M. Ostrom Eds. , Psychologické základy postojov (s. 243–275). New York, NY: Academic Press. Prvá citácia v článkuGoogle Scholar

Brock, T. C. & amp. Brannon, L. A. (1992). Liberalizácia komoditnej teórie. Základná a aplikovaná sociálna psychológia , 13, 135–144. doi: 10.1207/s15324834basp1301_11 Prvá citácia v článkuCrossref, Google Scholar

Brotherton, R. & amp. French, C. C. (2014). Viera v konšpiračné teórie a náchylnosť k omylu spojenia. Aplikovaná kognitívna psychológia , 28, 238–248. doi: 10.1002/acp.2995 Prvá citácia v článkuCrossref, Google Scholar

Brotherton, R. & amp. French, C. C. (2015). Hľadači zámerov: Konšpiračná predstava a zaujaté pripisovanie intencionality. PLoS One , 10, e0124125. doi: 10.1371/journal.pone.0124125 Prvá citácia v článkuCrossref, Google Scholar

Brotherton, R., French, C. C. & amp Pickering, A. D. (2013). Meranie viery v konšpiračné teórie: Stupnica generických konšpiračných presvedčení. Hranice v psychológii , 4, 279. doi: 10,3389/fpsyg.2013.00279 Prvá citácia v článkuCrossref, Google Scholar

Bruder, M., Haffke, P., Neave, N., Nouripanah, N. & amp Imhoff, R. (2013). Meranie individuálnych rozdielov vo všeobecných presvedčeniach v konšpiračné teórie naprieč kultúrami: Dotazník konšpiračnej mentality. Hranice v psychológii , 4, 225. doi: 10,3389/fpsyg.2013.00225 Prvá citácia v článkuCrossref, Google Scholar

Butler, J. C. (2000). Osobnostné a emocionálne koreláty pravicového autoritárstva. Sociálne správanie a osobnosť: medzinárodný časopis , 28, 1–14. doi: 10,2224/sbp.2000.28.1.1 Prvá citácia v článku CrossSef, Google Scholar

Butler, L. D., Koopman, C. & amp Zimbardo, P. G. (1995). Psychologický vplyv sledovania filmu „JFK“: Emócie, presvedčenie a politické zámery správania. Politická psychológia , 16, 237–257. doi: 10.2307/3791831 Prvá citácia v článkuCrossref, Google Scholar

Cheema, A. & amp Kaikati, A. M. (2010). Účinok potreby jedinečnosti na ústne podanie. Journal of Marketing Research , 47, 553–563. doi: 10,1509/jmkr.47.3.553 Prvá citácia v článkuCrossref, Google Scholar

Cichocka, A., Marchlewska, M. & amp Golec de Zavala, A. (2016). Predpovedá sebaláska alebo sebanenávisť konšpiračné presvedčenie? Narcizmus, sebaúcta a schvaľovanie konšpiračných teórií. Sociálna psychologická a osobnostná veda , 7, 157–166. doi: 10,1177/1948550615616170 Prvá citácia v článku CrossSef, Google Scholar

Cohen, J. (1992). Výkonový primer. Psychologický bulletin , 112, 155–159. doi: 10.1037/0033-2909.112.1.155 Prvá citácia v článkuCrossref, Google Scholar

Cumming, G. (2014). Nová štatistika: Prečo a ako. Psychologická veda , 25, 7–29. doi: 10.1177/0956797613504966 Prvá citácia v článkuCrossref, Google Scholar

Douglas, K. M. & amp Leite, A. C. (2008). Podozrenie na pracovisku: Organizačné konšpiračné teórie a výsledky súvisiace s prácou. British Journal of Psychology , v tlači . doi: 10.1111/bjop.12212 Prvá citácia v článkuCrossref, Google Scholar

Douglas, K. M. & amp Sutton, R. M. Skrytý vplyv konšpiračných teórií: Vnímaný a skutočný vplyv teórií obklopujúcich smrť princeznej Diany. Časopis sociálnej psychológie , 148, 210–222. doi: 10.3200/SOCP.148.2.210-222 Prvá citácia v článkuCrossref, Google Scholar

Douglas, K. M. & amp Sutton, R. M. (2011). Potrebuje človek niekoho poznať? Schválenie konšpiračných teórií je ovplyvnené osobnou ochotou sprisahať. British Journal of Social Psychology , 50, 544 - 552. doi: 10.1111/j.2044-8309.2010.02018.x Prvá citácia v článkuCrossref, Google Scholar

Douglas, K. M. & amp Sutton, R. M. (2015). Klimatické zmeny: Prečo sú konšpiračné teórie nebezpečné. Bulletin atómových vedcov , 71, 98 - 106. doi: 10.1177/0096340215571908 Prvá citácia v článkuCrossref, Google Scholar

Douglas, K. M., Sutton, R. M., Callan, M. J., Dawtry, R. J. & amp Harvey, A. J. (2016). Niekto ťahá za nitky: detekcia precitlivenej agentúry a viera v konšpiračné teórie. Myslenie a zdôvodnenie , 22, 57–77. doi: 10.1080/13546783.2015.1051586 Prvá citácia v článkuCrossref, Google Scholar

Emmons, R. A. (1984). Faktorová analýza a konštruktová validita narcistického inventára osobnosti. Journal of Personality Assessment , 48, 291–300. doi: 10,1207/s15327752jpa4803_11 Prvá citácia v článkuCrossref, Google Scholar

Fayant, M.-P., Sigall, H., Lemonnier, A., Retsin, E. & amp Alexopoulos, T. (v tlači). O obmedzení kontrol manipulácie: Prekážka kumulatívnej vedy. Medzinárodný prehľad sociálnej psychológie . Prvá citácia v článkuGoogle Scholar

Ferrand, L. & amp Ayora, P. (2009). Psychológia kognitívna de la prednáška [Kognitívna psychológia čítania]. Bruxelles, Belgicko: De Boeck. Prvá citácia v článkuGoogle Scholar

Fromkin, H. L. (1970). Účinky experimentálne vyvolaných pocitov nevýraznosti na ocenenie vzácnych a nových skúseností. Časopis osobnosti a sociálnej psychológie , 16, 521–529. doi: 10.1037/h0030059 Prvá citácia v článkuCrossref, Google Scholar

Funke, F. (2005). Rozmernosť pravicového autoritárstva: Poučenie z dilemy medzi teóriou a meraním. Politická psychológia , 26, 195–218. doi: 10.1111/j.1467-9221.2005.00415.x Prvá citácia v článkuCrossref, Google Scholar

Goertzel, T. (1994). Viera v konšpiračné teórie. Politická psychológia , 15, 731–742. doi: 10.2307/3791630 Prvá citácia v článkuCrossref, Google Scholar

Gray, M. (2010). Revízia politického jazyka Saddáma Husajna: Zdroje a úlohy konšpiračných teórií. Štvrťročník arabských štúdií , 32, 28–46. Prevzaté z https://www.jstor.org/stable/41858602 Prvá citácia v článkuGoogle Scholar

Grzesiak-Feldman, M. (2015). Sú vysokí autoritári náchylnejší prijímať konšpiračné teórie? Úloha pravicového autoritárstva v konšpiračnom myslení. In M. BilewiczA. CichockaW. Soral Eds. , Psychológia sprisahania (s. 99–121). New York, NY: Routledge. Prvá citácia v článkuGoogle Scholar

Grzesiak-Feldman, M. & amp Irzycka, M. (2009). Pravicové autoritárstvo a konšpiračné myslenie v poľskej ukážke. Psychologické správy , 105, 389–393. doi: 10.2466/PR0.105.2.389-393 Prvá citácia v článkuCrossref, Google Scholar

Higgins, J. P., Thompson, S. G., Deeks, J. J. & amp Altman, D. G. (2003). Meranie nekonzistencie v metaanalýze. British Medical Journal , 327, 557–560. doi: 10,1136/bmj.327.7414.557 Prvá citácia v článkuCrossref, Google Scholar

Imhoff, R. & amp. Lamberty, P. (v tlači). Príliš špeciálne na to, aby ste ich mohli podvádzať: Potreba jedinečnosti motivuje konšpiračné presvedčenie. Európsky vestník sociálnej psychológie . doi: 10.1002/EJSP.2265 Prvá citácia v článkuCrossref, Google Scholar

Jolley, D. & amp Douglas, K. M. (2014a). Účinky konšpiračných teórií proti očkovaniu na zámery očkovania. PLoS One , 9, e89177. doi: 10.1371/journal.pone.0089177 Prvá citácia v článkuCrossref, Google Scholar

Jolley, D. & amp Douglas, K. M. (2014b). Sociálne dôsledky sprisahania: Expozícia konšpiračným teóriám znižuje zámery zapojiť sa do politiky a znížiť svoju uhlíkovú stopu. British Journal of Psychology , 105, 35–56. doi: 10.1111/bjop.12018 Prvá citácia v článkuCrossref, Google Scholar

Judd, C. M., McClelland, G. H. & amp Ryan, C. S. (2008). Analýza údajov: Prístup k porovnaniu modelu (2. vydanie.). New York, NY: Routledge. Prvá citácia v článkuGoogle Scholar

Judd, C. M., Yzerbyt, V. Y. & amp Muller, D. (2014). Sprostredkovanie a moderovanie. V H. ReisC. M. Judd Eds. , Príručka výskumných metód v sociálnej a osobnostnej psychológii (2. vydanie, s. 653–676). New York, NY: Cambridge University Press. Prvá citácia v článkuGoogle Scholar

Keeley, B. L. (1999). O konšpiračných teóriách. Časopis filozofie , 96, 109–126. doi: 10.2307/2564659 Prvá citácia v článkuCrossref, Google Scholar

Kim, H. & amp. Markus, H. R. (1999). Odchýlka alebo jedinečnosť, harmónia alebo zhoda? Kultúrna analýza. Časopis osobnosti a sociálnej psychológie , 77, 785–800. doi: 10.1037/0022-3514.77.4.785 Prvá citácia v článkuCrossref, Google Scholar

Kim, H. S. a amp Drolet, A. (2003). Voľba a sebavyjadrenie: Kultúrna analýza hľadania odrôd. Časopis osobnosti a sociálnej psychológie , 85, 373–382. doi: 10.1037/0022-3514.85.2.373 Prvá citácia v článkuCrossref, Google Scholar

Kunda, Z. & amp Sanitioso, R. (1989). Motivované zmeny v sebaponímaní. Časopis experimentálnej sociálnej psychológie , 25, 272–285. doi: 10.1016/0022-1031 (89) 90023-1 Prvá citácia v článkuCrossref, Google Scholar

Lakoff, G. & amp Johnson, M. (1980/2002). Metafory, ktorými žijeme . Chicago, IL: Tlač z University of Chicago. Prvá citácia v článkuGoogle Scholar

Laland, K. N. (2004). Stratégie sociálneho učenia. Učenie zvierat a správanie sa zosilňovača , 32, 4–14. doi: 10,3758/BF03196002 Prvá citácia v článkuCrossref, Google Scholar

Lantian, A. (2015). Rôle fonctionnel de l’adhésion aux théories du complot: un moyen de rozdiel? [Funkčná úloha viery v konšpiračné teórie: spôsob, ako sa odlíšiť od ostatných?] (Dizertačná práca, Université Grenoble Alpes). Prevzaté z https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-01251554/document Prvá citácia v článkuGoogle Scholar

Lantian, A., Muller, D., Nurra, C. & amp Douglas, K. M. (2016). Meranie viery v konšpiračné teórie: Validácia francúzskej a anglickej jednopoložkovej stupnice. Medzinárodný prehľad sociálnej psychológie , 29, 1–14. doi: 10,5334/irsp.8 Prvá citácia v článkuCrossref, Google Scholar

Lewandowsky, S., Oberauer, K. & amp Gignac, G. E. (2013). NASA predstierala pristátie na Mesiaci - Preto je (klimatická) veda podvod: Anatómia motivovaného odmietania vedy. Psychologická veda , 24, 622–633. doi: 10,1177/0956797612457686 Prvá citácia v článkuCrossref, Google Scholar

Lynn, M. (1991). Účinky nedostatku na hodnotu: Kvantitatívny prehľad literatúry o komoditnej teórii. Psychológia a marketing zosilňovačov , 8, 43–57. doi: 10.1002/mar.4220080105 Prvá citácia v článkuCrossref, Google Scholar

Lynn, M. & amp Harris, J. (1997). Túžba po jedinečných spotrebných výrobkoch: Nová škála individuálnych rozdielov. Psychológia a marketing zosilňovačov , 14, 601–616. doi: 10.1002/(SICI) 1520-6793 (199709) 14: 6 & lt601 :: AID-MAR5 & gt3.0.CO2-B Prvá citácia v článkuCrossref, Google Scholar

Lynn, M. & amp Snyder, C. R. (2002). Hľadanie jedinečnosti. V C. R. SnyderS. J. Lopez Eds. , Príručka pozitívnej psychológie (s. 395–419). New York, NY: Oxford University Press. Prvá citácia v článkuGoogle Scholar

Maimaran, M. & amp. Wheeler, S. C. (2008). Kruhy, štvorce a voľba: Vplyv tvarových polí na jedinečnosť a hľadanie rozmanitosti. Journal of Marketing Research , 45, 731–740. doi: 10.1509/jmkr.45.6.731 Prvá citácia v článkuCrossref, Google Scholar

Markus, H. R. & amp. Kitayama, S. (1991). Kultúra a ja: Dôsledky pre poznanie, emócie a motiváciu. Psychologické preskúmanie , 98, 224–253. doi: 10.1037/0033-295X.98.2.224 Prvá citácia v článkuCrossref, Google Scholar

Mason, F. (2002). Kognitívne mapovanie chudobného človeka. V P. Knight Ed. , Konšpiračný národ: Politika paranoie v povojnovej Amerike (s. 40–56). New York, NY: New York University Press. Prvá citácia v článkuGoogle Scholar

Muller, D., Yzerbyt, V. Y. & amp Judd, C. M. (2008). Úprava pre mediátor v modeloch s dvoma kríženými premennými ošetrenia. Metódy organizačného výskumu , 11, 224–240. doi: 10.1177/1094428106296636 Prvá citácia v článkuCrossref, Google Scholar

Newheiser, A. K., Farias, M. & amp Tausch, N. (2011). Funkčná povaha konšpiračných presvedčení: Skúmanie základov viery v sprisahanie Da Vinciho kódu. Osobnostné a individuálne rozdiely , 51, 1007–1011. doi: 10.1016/j.paid.2011.08.011 Prvá citácia v článkuCrossref, Google Scholar

Oliver, J. E. & amp Wood, T. J. (2014). Lekárske konšpiračné teórie a zdravotné správanie v USA. JAMA interné lekárstvo , 174, 817–818. doi: 10.1001/jamainternmed.2014.190 Prvá citácia v článkuCrossref, Google Scholar

Passini, S. (2008). Skúmanie viacrozmerných aspektov autoritárstva: autoritatívna agresia a orientácia na sociálnu dominanciu. Švajčiarsky psychologický časopis , 67, 51–60. doi: 10.1024/1421-0185.67.1.51 Prvá citácia v articleLink, Google Scholar

Powell, F. A. (1974). Vnímanie jedinečnosti ako determinantu výberu a ocenenia správy. Monografie reči , 41, 163–168. doi: 10.1080/03637757409375831 Prvá citácia v článkuCrossref, Google Scholar

Richard, F. D., Bond, C. F. Jr. & amp Stokes-Zoota, J. J. (2003). Sto rokov sociálnej psychológie kvantitatívne popísané. Prehľad všeobecnej psychológie , 7, 331–363. doi: 10.1037/1089-2680.7.4.331 Prvá citácia v článkuCrossref, Google Scholar

Sanitioso, R., Kunda, Z. & amp Fong, G. T. (1990). Motivovaný nábor autobiografických spomienok. Časopis osobnosti a sociálnej psychológie , 59, 229–241. doi: 10.1037/0022-3514.59.2.229 Prvá citácia v článkuCrossref, Google Scholar

Sapountzis, A. & amp Condor, S. (2013). Konšpiračné účty ako medziskupinové teórie: Náročné dominantné chápanie sociálnej moci a politickej legitimity. Politická psychológia , 34, 731–752. doi: 10.1111/pops.12015 Prvá citácia v článkuCrossref, Google Scholar

Schwarzer, G. (2007). Meta: Balíček R na metaanalýzu. Správy R , 7, 40 - 45. Prvá citácia v článkuGoogle Scholar

Sigall, H. & amp. Mills, J. (1998). Opatrenia nezávislých premenných a mediátorov sú užitočné v experimentoch sociálnej psychológie: Sú však nevyhnutné? Recenzie osobnosti a sociálnej psychológie , 2, 218–226. doi: 10,1207/s15327957pspr0203_5 Prvá citácia v článkuCrossref, Google Scholar

Simmons, J. P., Nelson, L. D. & amp. Simonsohn, U. (2012). 21 slovné riešenie. Dialóg: Oficiálny spravodaj Spoločnosti pre osobnosť a sociálnu psychológiu , 26, 4-7. Prvá citácia v článkuGoogle Scholar

Şimşek, Ö. F. & amp Yalınçetin, B. (2010). Cítim sa jedinečný, preto som: Vývoj a predbežné overenie stupnice osobného zmyslu pre jedinečnosť (PSU). Osobnostné a individuálne rozdiely , 49, 576–581. doi: 10,1016/j.paid.2010.05.006 Prvá citácia v článkuCrossref, Google Scholar

Snyder, C. R. (1992). Nedostatok produktu potrebou interakcie jedinečnosti: kolotoč spotrebiteľa typu 22? Základná a aplikovaná sociálna psychológia , 13, 9–24. doi: 10.1207/s15324834basp1301_3 Prvá citácia v článkuCrossref, Google Scholar

Snyder, C. R. & amp. Fromkin, H. L. (1977). Abnormalita ako pozitívna charakteristika: Vývoj a validácia potreby jedinečnosti meradla stupnice. Journal of Abnormal Psychology , 86, 518–527. doi: 10.1037/0021-843X.86.5.518 Prvá citácia v článkuCrossref, Google Scholar

Snyder, C. R. & amp Fromkin, H. L. (1980). Jedinečnosť: Snaha o ľudskú odlišnosť . New York, NY: Springer. Prvá citácia v článku CrossSff, Google Scholar

Stern, C., West, T. V. & amp Schmitt, P. G. (2014). Liberálna ilúzia jedinečnosti. Psychologická veda , 25, 137–144. doi: 10.1177/0956797613500796 Prvá citácia v článku CrossSef, Google Scholar

Swami, V., Chamorro-Premuzic, T. & amp Furnham, A. (2010). Nezodpovedané otázky: Predbežné skúmanie prediktorov osobnostných a individuálnych rozdielov konšpiračných presvedčení z 11. septembra. Aplikovaná kognitívna psychológia , 24, 749–761. doi: 10.1002/acp.1583 Prvá citácia v článkuCrossref, Google Scholar

Swami, V., Coles, R., Stieger, S., Pietschnig, J., Furnham, A., Rehim, S. & amp Voracek, M. (2011). Konšpiračná idea v Británii a Rakúsku: Dôkaz o monologickom systéme viery a asociáciách medzi individuálnymi psychologickými rozdielmi a skutočnými a fiktívnymi konšpiračnými teóriami. British Journal of Psychology , 102, 443–463. doi: 10.1111/j.2044-8295.2010.02004.x Prvá citácia v článkuCrossref, Google Scholar

Swami, V. & amp Furnham, A. (2014). Politická paranoja a konšpiračné teórie. V J.-P. ProoijenP. A. M. van Lange Eds. , Mocenská politika a paranoja: Prečo sú ľudia voči svojim vodcom podozrievaví (s. 218–236). Cambridge, Veľká Británia: Cambridge University Press. Prvá citácia v článkuGoogle Scholar

Swami, V., Voracek, M., Stieger, S., Tran, U. S. & amp Furnham, A. (2014). Analytické myslenie znižuje vieru v konšpiračné teórie. Poznanie , 133, 572–585. doi: 10.1016/j.cognition.2014.08.006 Prvá citácia v článkuCrossref, Google Scholar

Takemura, K. (2014). Byť odlišný vedie k prepojeniu: O adaptívnej funkcii jedinečnosti v „otvorených“ spoločnostiach. Časopis medzikultúrnej psychológie , 45, 1579–1593. doi: 10.1177/0022022114548684 Prvá citácia v článkuCrossref, Google Scholar

Taylor, S. E. (1965). Pohyby očí pri čítaní: Fakty a omyly. American Educational Research Journal , 2, 187–202. doi: 10,3102/00028312002004187 Prvá citácia v článkuCrossref, Google Scholar

Tian, ​​K. T., Bearden, W. O. & amp Hunter, G. L. (2001). Potreba jedinečnosti spotrebiteľov: Rozvoj a validácia rozsahu. Journal of Consumer Research , 28, 50 - 66. doi: 10.1086/321947 Prvá citácia v článkuCrossref, Google Scholar

Turner, J. C., Oakes, P. J., Haslam, S. A. & amp McGarty, C. (1994). Ja a kolektív: Poznanie a sociálny kontext. Bulletin osobnosti a sociálnej psychológie , 20, 454–463. doi: 10.1177/0146167294205002 Prvá citácia v článkuCrossref, Google Scholar

Turner, J. C. & amp Reynolds, K. J. (2011). Teória vlastnej kategorizácie. In P. A. M. Van LangeA. W. KruglanskiE. T. Higgins Eds. , Príručka teórií v sociálnej psychológii (Zv. 2, s. 399–417). Thousand Oaks, CA: Sage. Prvá citácia v článkuGoogle Scholar

Uscinski, J. E., Klofstad, C. & amp Atkinson, M. D. (2016). Čo poháňa konšpiračné presvedčenie? Úloha informačných narážok a predispozícií. Štvrťročník politického výskumu , 69, 57–71. doi: 10.1177/1065912915621621 Prvá citácia v článkuCrossref, Google Scholar

van der Linden, S. (2015). Konšpiračný efekt: Vystavenie konšpiračným teóriám (o globálnom otepľovaní) znižuje prosociálne správanie a akceptáciu vedy. Osobnostné a individuálne rozdiely , 87, 171–173. doi: 10.1016/j.paid.2015.07.045 Prvá citácia v článkuCrossref, Google Scholar

van Harreveld, F., Rutjens, B. T., Schneider, I. K., Nohlen, H. U. & amp Keskinis, K. (2014). V pochybnostiach a neporiadku: Ambivalencia podporuje kompenzačné vnímanie poriadku. Časopis experimentálnej psychológie: Všeobecné , 143, 1666–1676. doi: 10.1037/a0036099 Prvá citácia v článkuCrossref, Google Scholar

van Prooijen, J.-W. & amp Acker, M. (2015). Vplyv kontroly na vieru v konšpiračné teórie: Koncepčné a aplikované rozšírenia. Aplikovaná kognitívna psychológia , 29, 753 - 761. doi: 10.1002/acp.3161 Prvá citácia v článkuCrossref, Google Scholar

van Prooijen, J.-W. & amp Jostmann, N. B. (2013). Viera v konšpiračné teórie: Vplyv neistoty a vnímanej morálky. Európsky vestník sociálnej psychológie , 43, 109–115. doi: 10.1002.ejsp.1922 Prvá citácia v článkuCrossref, Google Scholar

van Prooijen, J.-W. & amp van Dijk, E. (2014). Keď veľkosť dôsledkov predpovedá vieru v konšpiračné teórie: Moderujúca úloha perspektívy. Časopis experimentálnej sociálnej psychológie , 55, 63–73. doi: 10.1016/j.jesp.2014.06.006 Prvá citácia v článkuCrossref, Google Scholar

Wagenmakers, E. J., Wetzels, R., Borsboom, D., van der Maas, H. L. J. & amp Kievit, R. A. (2012). Program čisto potvrdzujúceho výskumu. Pohľady na psychologickú vedu , 7, 632–638. doi: 10,1177/1745691612463078 Prvá citácia v článkuCrossref, Google Scholar

Wagner-Egger, P. & amp. Bangerter, A. (2007). Naše viterites ailleurs: Corrélats de l’adhésion aux théories du complot [Pravda je niekde inde: koreláty viery v konšpiračné teórie]. Revue Internationale de Psychologie Sociale , 20, 31–61. Prvá citácia v článkuGoogle Scholar

Whitson, J. A. & amp Galinsky, A. D. (2008). Nedostatok kontroly zvyšuje vnímanie iluzórnych vzorov. Veda , 322, 115–117. doi: 10.1126/science.1159845 Prvá citácia v článkuCrossref, Google Scholar

Whitson, J. A., Galinsky, A. D. & amp Kay, A. (2015). Emocionálne korene konšpiračných vnemov, ospravedlnenie systému a viera v paranormálne javy. Časopis experimentálnej sociálnej psychológie , 56, 89–95. doi: 10.1016/j.jesp.2014.09.002 Prvá citácia v článkuCrossref, Google Scholar

Wilson, M. S. & amp Rose, C. (2014). Úloha paranoje v dvojprocesovom motivačnom modeli konšpiračnej viery. V J.-W. van ProoijenP. A. M. van Lange Eds. , Moc, politika a paranoja: Prečo sú ľudia voči svojim vodcom podozrievaví (s. 273–291). Cambridge, Veľká Británia: Cambridge University Press. Prvá citácia v článkuGoogle Scholar

Yamaguchi, S., Kuhlman, D. M. & amp. Sugimori, S. (1995). Osobnostné koreláty alocentrických tendencií v individualistických a kolektivistických kultúrach. Časopis medzikultúrnej psychológie , 26, 658–672. doi: 10,1177/002202219502600609 Prvá citácia v článkuCrossref, Google Scholar


Experimentálne a kvázi-experimentálne návrhy

Experimentálny dizajn je zvyčajne preferovaný v psychológii, ako u akejkoľvek inej vedy. Cieľom je ovládať každý aspekt experimentu a potom manipulovať s jednou premennou, čo nám umožní pripísať výsledky tejto jedinej manipulácii. Výsledkom je, že experimenty nám umožňujú robiť tvrdenia o príčinách a následkoch o vzťahoch medzi premennými.

Jednoduchý experiment začína definovaním súboru nezávislá premenná, faktor, s ktorým sa bude manipulovať, a závislá premenná, faktor, ktorý sa bude merať. V ideálnom prípade potom naše predmety vyberieme náhodným spôsobom a náhodne ich priradíme k a ovládanieskupinaa experimentálna skupina. Experimentálna skupina je potom vystavená nezávislej premennej, zatiaľ čo kontrolná skupina nie je. Ak sme úspešne kontrolovali všetky ostatné premenné náhodným výberom subjektov (tj. Všetky subjekty v špecifikovanej populácii majú rovnakú šancu byť vybraní do štúdie) a náhodným zaradením do kontrolnej a experimentálnej skupiny (takže dúfajme, že každá skupina má rovnaké zastúpenie pohlavia, rasy, veku, inteligencie, osobných návykov atď.), mali by sme vidieť rozdiel v závislej premennej, ktorý bol spôsobený nezávislou premennou.

Na rozdiel od prírodných vied však len zriedka dokážeme ovládať ľudské správanie presne tak, ako to vyžadujú skutočné experimentálne plány. Ak by sme napríklad chceli študovať vplyv prenatálnej expozície kokaínu na rozvoj osobnosti, rozhodne nemôžeme žiadať tehotné ženy, aby užívali kokaín. Žiaľ, existujú tehotné ženy, ktoré zneužívajú kokaín a iné nelegálne drogy. Preto sa môžeme pokúsiť identifikovať tieto ženy a následne študovať vývoj ich detí. Pretože tieto ženy viedli k zneužívaniu nelegálnych drog rôzne ďalšie faktory, strácame kontrolu, ktorá sa v experimente požaduje. Takéto štúdie sa nazývajú kvázi experimentálne, pretože sú zriadené ako keby urobili sme experiment a dajú sa analyzovať podobnými spôsobmi. Kvázi-experimentálny prístup má mnoho aplikácií a môže poskytnúť cenné informácie, ktoré nie sú k dispozícii inak, pokiaľ však vyšetrovatelia pamätajú na obmedzenia techniky (klasickú diskusiu o tomto dizajne nájdete v Campbell & amp Stanley, 1963).

Tabuľka ( PageIndex <1> ): Návrhy výskumu v štúdii osobnosti


Metódy výskumu Kľúčový slovník pojmov

Tento kľúčový slovník pojmov poskytuje stručné definície základných pojmov a konceptov, ktoré sú zahrnuté v metódach výskumu pre psychológiu na úrovni.

Nezabudnite tiež naplno využiť naše študijné metódy a poznámky k štúdiu a revízne kvízy na podporu svojho štúdia a revízie skúšok.

Oblasť záujmu výskumníka - na čo sa pozerajú (napr. Na skúmanie pomáhajúceho správania).

Graf, ktorý ukazuje údaje vo forme kategórií (napr. Pozorované správanie), ktoré chce výskumník porovnať.

Behaviorálne kategórie

Kľúčové správanie alebo zbierky správania, ktorým výskumník vykonávajúci pozorovanie bude venovať pozornosť a zaznamená ho

Hĺbkové skúmanie jednej osoby, skupiny alebo udalosti, kde sa údaje zbierajú z rôznych zdrojov a pomocou niekoľkých rôznych metód (napr. Pozorovania a rozhovory so zosilňovačom).

Zatvorené otázky

Otázky, kde existujú fixné voľby odpovedí, napr. Áno nie. Vytvárajú kvantitatívne údaje

Ko-premenné

Premenné skúmané v korelácii

Súbežná platnosť

Porovnaním nového testu s iným testom tej istej veci zistíte, či prinášajú podobné výsledky. Ak tak urobia, nový test má súbežnú platnosť

Dôvernosť

Pokiaľ nie je vopred dohodnuté, účastníci majú právo očakávať, že všetky údaje zhromaždené počas výskumnej štúdie zostanú dôverné a anonymné.

Mätúca premenná

Cudzia premenná, ktorá sa systematicky mení s IV, takže si nemôžeme byť istí skutočným zdrojom zmeny DV

Analýza obsahu

Technika používaná na analýzu kvalitatívnych údajov, ktorá zahŕňa kódovanie zapísaných údajov do kategórií - prevod kvalitatívnych údajov na kvantitatívne údaje.

Kontrolná skupina

Skupina, s ktorou sa zaobchádza normálne a ktorá nám dáva predstavu o tom, ako sa ľudia správajú, keď nie sú vystavení experimentálnej liečbe (napr. Nechávajú normálne spať).

Riadené pozorovanie

Pozorovacia štúdia, kde vedci kontrolujú niektoré premenné - často prebieha v laboratórnych podmienkach

Korelačná analýza

Matematická technika, v ktorej výskumník hľadá, či sú skóre pre dve kovarianty súvisiace

Vyvažovanie

Spôsob, akým sa pokúšame ovládať efekty objednávky v návrhu opakovaných meraní, napr. polovica účastníkov splní podmienku A, za ktorou nasleduje B a druhá polovica urobí B a za ňou A

Skryté pozorovanie

Tiež sa hovorí o nezverejnenom pozorovaní, pretože účastníci nevedia, že sa sleduje ich správanie

Kritická hodnota

Hodnota, ktorú musí štatistika testu dosiahnuť, aby bola hypotéza prijatá.

Po dokončení výskumu sa účastníkovi odhalí skutočný cieľ. Cieľ rozboru = vrátiť osobu do stavu, v ktorom sa nachádzala predtým, ako sa zúčastnila.

Zahŕňa zavádzajúcich účastníkov o účele štúdie.

Charakteristiky dopytu

Vyskytuje sa, keď sa účastníci pokúsia porozumieť výskumnej situácii, v ktorej sa nachádzajú, a pokúsia sa odhadnúť účel výskumu alebo sa pokúsia prezentovať v dobrom.

Závislá premenná

Premenná, ktorá sa meria, aby vám povedala výsledok.

Deskriptívna štatistika

Analýza údajov, ktorá pomáha zmysluplne popísať, zobraziť alebo zhrnúť údaje

Smerová hypotéza

Jednostranná hypotéza, ktorá uvádza smer rozdielu alebo vzťahu (napr. Chlapci sú užitočnejší ako dievčatá).

Disperzné opatrenie

Disperzné opatrenie ukazuje, ako je súbor údajov rozložený, príkladmi sú rozsah a štandardná odchýlka

Ovládanie dvojitého zaslepenia

Účastníkom nie je povedané skutočný účel výskumu a experimentátor je slepý aspoň k niektorým aspektom návrhu výskumu.

Ekologická platnosť

Rozsah, v akom je možné závery výskumnej štúdie zovšeobecniť na prostredie v reálnom živote

Etické smernice

Poskytuje ich BPS - sú to „pravidlá“, podľa ktorých by mali fungovať všetci psychológovia vrátane tých, ktorí vykonávajú výskum.

Etické problémy

V psychologickom výskume sa vyskytujú 3 hlavné etické problémy - klamanie, nedostatok informovaného súhlasu a nedostatočná ochrana účastníkov.

Obava z hodnotenia

Správanie účastníkov je skreslené, pretože sa obávajú, že ich budú posudzovať pozorovatelia

Vzorkovanie udalostí

Cieľové správanie je identifikované a pozorovateľ ho zaznamená vždy, keď k nemu dôjde

Experimentálna skupina

Skupina, ktorej bola vykonaná experimentálna liečba (napr. Deprivácia spánku)

Externá platnosť

Či je možné zovšeobecniť výsledky nad rámec experimentálneho nastavenia.

Cudzia premenná

Premenné, ktoré ak nie sú kontrolované, môžu ovplyvniť DV a poskytovať falošný dojem, než IV vytvára zmeny, ak nie sú.

Platnosť tváre

Jednoduchý spôsob posúdenia, či test meria to, čo tvrdí, že meria, ktorý sa týka nominálnej hodnoty - napr. vyzerá test IQ tak, že testuje inteligenciu.

Terénny experiment

Experiment, ktorý sa odohráva v prirodzenom prostredí, kde experimentátor manipuluje s IV a meria DV

Graf, ktorý sa používa na nepretržité údaje (napr. Výsledky testov). Medzi stĺpcami by nemal byť žiadny priestor, pretože údaje sú spojité.

Toto je formálne vyhlásenie alebo predpoveď toho, čo výskumník očakáva, že nájde. Musí to byť testovateľné.

Návrh nezávislých skupín

Experimentálny návrh, kde sa každý účastník zúčastňuje iba na jednej podmienke IV

Nezávislá premenná

Premenná, ktorou experimentátor manipuluje (mení).

Inferenciálna štatistika

Inferenciálna štatistika je spôsob, ako analyzovať údaje pomocou štatistických testov, ktoré umožňujú výskumníkovi vyvodiť závery o tom, či výsledky podporila hypotéza.

Informovaný súhlas

Psychológovia by mali zaistiť, aby všetkým účastníkom pomohla úplne porozumieť všetkým aspektom výskumu predtým, ako súhlasia (udeľujú súhlas) s účasťou

Spoľahlivosť medzi pozorovateľmi

Rozsah, v akom dvaja alebo viacerí pozorovatelia pozorujú a zaznamenávajú správanie rovnakým spôsobom

Interná platnosť

Pokiaľ ide o experimenty, či výsledky boli skôr dôsledkom manipulácie s IV, ako iných faktorov, ako sú cudzie premenné alebo charakteristiky dopytu.

Údaje na úrovni intervalov

Údaje merané v pevných jednotkách s rovnakou vzdialenosťou medzi bodmi na stupnici

Účinky vyšetrovateľa

Vyplývajú z účinkov správania a charakteristík výskumníka na vyšetrovanie.

Laboratórny experiment

Experiment, ktorý prebieha v kontrolovanom prostredí, kde experimentátor manipuluje s IV a meria DV

Dizajn zodpovedajúcich párov

Experimentálny dizajn, v ktorom sú páry účastníkov zladené na dôležitých charakteristikách a jeden člen je priradený ku každému stavu IV

Miera centrálnej tendencie vypočítaná súčtom všetkých skóre v súbore údajov a delením celkovým počtom skóre

Opatrenia centrálnej tendencie

Meranie údajov, ktoré naznačuje, kde leží stred informácií, napr. priemer, medián alebo režim

Miera centrálnej tendencie vypočítaná usporiadaním skóre v súbore údajov od najnižšieho po najvyššie a nájdením stredného skóre

Metaanalýza

Technika, kde vedci namiesto toho, aby uskutočňovali nový výskum s účastníkmi, skúmajú výsledky niekoľkých štúdií, ktoré už boli vykonané

Miera centrálnej tendencie, ktorá je najčastejšie sa vyskytujúcim skóre v súbore údajov

Prirodzený experiment

Experiment, kde zmena IV už existuje, a nie byť manipulovaný experimentátorom

Naturalistické pozorovanie

Pozorovacia štúdia vykonaná v prostredí, kde by sa správanie bežne vyskytovalo

Negatívna korelácia

Existuje vzťah medzi dvoma kovariátami, kde ako jeden rastie, druhý klesá

Údaje nominálnej úrovne

Údaje o počte frekvencií, ktoré pozostávajú z počtu účastníkov spadajúcich do kategórií. (napr. 7 ľudí absolvovalo vodičský test prvýkrát, 6 nie).

Nesmerová hypotéza

Obojstranná hypotéza, ktorá nepredpovedá smer rozdielu alebo vzťahu (napr. Dievčatá a chlapci sú rozdielni, pokiaľ ide o ústretovosť).

Normálne rozdelenie

Usporiadanie údajov, ktoré je symetrické a tvorí zvonovitý vzor, ​​kde priemer, medián a režim spadajú v strede na najvyšší vrchol

Pozorovaná hodnota

Hodnota, ktorú ste získali vykonaním štatistického testu

Zaujatosť pozorovateľa

Vyskytuje sa, keď pozorovatelia poznajú ciele študijnej štúdie alebo hypotézy a umožňujú týmto znalostiam ovplyvniť ich pozorovania.

Otvorené otázky

Otázky, na ktoré neexistuje jednoznačná odpoveď, a účastníci môžu dať akúkoľvek odpoveď, ktorá sa im páči. Vytvárajú kvalitatívne údaje.

Prevádzkové premenné

To znamená jasne popísať premenné (IV a DV) z hľadiska toho, ako budú manipulované (IV) alebo merané (DV).

Ukážková príležitosť

Technika odberu vzoriek, kde sú účastníci vybraní, pretože sú ľahko dostupní

Efekty objednávky

Efekty poradia sa môžu vyskytnúť pri návrhu opakovaných opatrení a týkajú sa toho, ako umiestnenie úloh ovplyvňuje výsledok, napr. na druhú úlohu precvičte efekt alebo efekt nudy

Údaje na radovej úrovni

Údaje, ktoré môžu byť mimo poradia (napr. Miesta v súťaži krásy alebo hodnotenia atraktivity).

Zjavné pozorovanie

Tiež sa to nazýva zverejnené pozorovanie, pretože účastníci dali súhlas na sledovanie svojho správania

Pozorovanie účastníka

Pozorovacia štúdia, kde sa výskumný pracovník skutočne pripojí k skupine alebo sa zúčastní na situácii, ktorú pozoruje.

Peer review

Predtým, ako pôjdeme do publikácie, je odoslaná správa o výskume ďalším psychológom, ktorí majú znalosti o danej téme výskumu, aby štúdiu preskúmali a skontrolovali prípadné problémy.

Pilotná štúdia

Malá štúdia vykonaná s cieľom zabezpečiť, aby metóda fungovala podľa plánu. Ak sa tak nestane, je možné vykonať zmeny.

Pozitívna korelácia

Existuje vzťah medzi dvoma kovariátami, kde ako jeden rastie, tak aj druhý rastie

Predpokladaný súhlas

Opýtať sa skupiny ľudí z rovnakej cieľovej populácie ako vzorka, či by súhlasili s účasťou na takejto štúdii, ak áno, potom predpokladajte, že vzorka by

Primárne údaje

Informácie, ktoré výskumník sám zozbieral na konkrétny účel, napr. údaje z experimentu alebo pozorovania

Predchádzajúci všeobecný súhlas

Pred prijatím účastníkov sa ich opýtajú, či sú pripravení zúčastniť sa výskumu, kde by mohli byť oklamaní o skutočnom účelu.

Pravdepodobnosť

Pravdepodobnosť, že sa niečo stane - sa dá vyjadriť ako číslo (0,5) alebo percento (50% zmena pri hode mincou a získanie hlavy)

Ochrana účastníkov

Účastníci by mali byť chránení pred fyzickým alebo duševným zdravím vrátane stresu - riziko poškodenia nesmie byť väčšie ako riziko, ktorému sú vystavení v každodennom živote

Kvalitatívne údaje

Popisné informácie, ktoré sú vyjadrené slovami

Kvantitatívne údaje

Informácie, ktoré je možné merať a zapisovať pomocou čísel.

Kvazi experiment

Experiment sa často uskutočňoval v kontrolovaných podmienkach, kde IV jednoducho existuje, takže nemôže dôjsť k náhodnému priradeniu podmienok

Dotazník

Súbor písomných otázok, ktoré si účastníci vyplňujú sami

Náhodné vzorkovanie

Technika vzorkovania, kde má každý v cieľovej populácii rovnakú šancu, že bude vybraný

Randomizácia

Odkazuje na prax používania náhodných metód (napr. Hodením mince), aby sa účastníci zaradili k podmienkam vyšetrovania

Vzdialenosť medzi najnižšou a najvyššou hodnotou v súbore skóre.

Miera disperzie, ktorá zahŕňa odpočítanie najnižšieho skóre od najvyššieho skóre v súbore údajov

Spoľahlivosť

Či je niečo konzistentné. V prípade štúdie, či je replikovateľná.

Návrh opakovaných opatrení

Experimentálny návrh, kde sa každý účastník zúčastňuje oboch/všetkých podmienok IV

Reprezentatívna vzorka

Vzorka, ktorá sa veľmi zhodovala s cieľovou populáciou ako celkom, pokiaľ ide o kľúčové premenné a charakteristiky

Spätný súhlas

Akonáhle bude odhalená skutočná povaha výskumu, účastníci by mali mať právo stiahnuť svoje údaje, ak nie sú spokojní.

Právo odstúpiť

Účastníci by si mali byť vedomí toho, že môžu štúdium kedykoľvek opustiť, aj keď boli za účasť zaplatení.

Skupina ľudí, ktorí pochádzajú z cieľovej populácie, aby sa zúčastnila výskumného vyšetrovania

Scattergram

Slúži na vykreslenie korelácií, kde je každá dvojica hodnôt vykreslená proti sebe, aby sa zistilo, či medzi nimi existuje vzťah.

Sekundárne údaje

Informácie, ktoré zozbieral niekto iný napr. práca iných psychológov alebo vládna štatistika

Pološtruktúrovaný rozhovor

Rozhovor, ktorý má niekoľko vopred určených otázok, ale anketár môže ďalšie rozvinúť v reakcii na odpovede poskytnuté účastníkom

Štatistický test používaný na analýzu smeru rozdielov skóre medzi rovnakými alebo zhodnými pármi subjektov za dvoch experimentálnych podmienok

Význam

Ak je výsledok štatistického testu významný, je veľmi nepravdepodobné, že k nemu došlo náhodou

Jednoduché zaslepenie

Účastníkom nie je povedané skutočný účel výskumu

Šikmá distribúcia

Usporiadanie údajov, ktoré nie je symetrické, pretože údaje sú zoskupené na jednom konci distribúcie

Predpojatosť sociálnej vhodnosti

Správanie účastníkov je skreslené, pretože ho upravujú, aby sa videli pozitívne.

Štandardná odchýlka

Miera priemerného rozloženia skóre okolo priemeru. Čím väčšia je štandardná odchýlka, tým sú skóre rozloženejšie. .

Štandardizované pokyny

Pokyny poskytnuté každému účastníkovi sú rovnaké - aby sa zabránilo zaujatosti experimentátorov.

Štandardizované postupy

V každom kroku výskumu sa so všetkými účastníkmi zaobchádza úplne rovnako, a tak majú všetci rovnaké skúsenosti.

Stratifikovaná vzorka

Technika vzorkovania, kde sú skupiny účastníkov vybrané v pomere k ich frekvencii v cieľovej populácii

Štruktúrovaný rozhovor

Rozhovor, kde sú otázky opravené a anketár ich prečíta a zaznamená reakcie

Štruktúrované pozorovanie

Pozorovacia štúdia s použitím vopred určenej schémy kódovania na zaznamenanie správania účastníkov

Systematická ukážka

Technika vzorkovania, kde je vybraná každá n -tá osoba v zozname cieľovej populácie

Cielová populácia

Skupina, z ktorej vedci čerpajú vzorku, a chce byť schopná zovšeobecniť svoje zistenia

Časová platnosť

Odkazuje na pravdepodobnosť, že časové obdobie, počas ktorého bola štúdia vykonaná, ovplyvnilo zistenia a či je možné ich zovšeobecniť na iné časové obdobia.

Spoľahlivosť opakovaného testovania

Zahŕňa predloženie rovnakých účastníkov rovnakým testom alebo dotazníkom pri dvoch rôznych príležitostiach a sledovanie, či medzi týmito dvoma existuje pozitívna korelácia

Tematická analýza

Metóda analýzy kvalitatívnych údajov, ktorá zahŕňa identifikáciu, analýzu a vykazovanie vzorov v údajoch

Vzorkovanie času

Spôsob vzorkovania správania, ktoré sa pozoruje, zaznamenávaním toho, čo sa deje v sérii pevných časových intervalov.

Chyba typu 1

Je falošne pozitívny. Tam prijmete alternatívnu/experimentálnu hypotézu, ak je nepravdivá

Chyba typu 2

Je falošne negatívny. Tam prijmete nulovú hypotézu, ak je nepravdivá

Neštruktúrovaný rozhovor

Tiež známy ako klinický rozhovor, neexistujú žiadne fixné otázky, ale iba všeobecné ciele a je to skôr rozhovor

Neštruktúrované pozorovanie

Pozorovanie, kde neexistuje žiadny kontrolný zoznam, takže každé videné správanie je zapísané čo najpodrobnejšie

Či je niečo pravda - meria, čo sa plánuje merať.

Vzorka dobrovoľníka

Technika vzorkovania, pri ktorej sa účastníci zúčastňujú výskumu, často odpovedaním na inzerát


Pozri si video: TE IUBESTE? Care sunt sentimentele reale - SofiaTarot (December 2021).